ජන සන්නිෙව්දනය: All Listings RSS

Filter listings...
ශ්‍රී ලංකා දෙමළ මාධ්‍ය සන්ධානය

68, ඇල්ලි නිවාස පාර, ,

PRESIDENT Mr. R. Bharathi Tel- 2523216 Fax- 2540961 Mobile-0777304010 SECRETARY Mr. Ramasan Sivaraja Mobile- 0772251225

Telephone+94 11 252 2555
Fax+94 11 254 0691
E-mail
ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය

56/10, හෝර්ටන් පෙදෙස, ,

CHAIRMAN Mr. W. Dayarathna (LLB) Tel- 2693276 Fax- 2693271 Mobile- 0777589615 PRESS COMMISSIONER Mr. E. Wijepala Tel- 2693272 Fax- 2693271 Mobile- 0777625518 ACT. PRESS COMMISSIONER Mr. Niroshana Thambawita Tel- 2693274 Fa ...

Telephone+94 11 269 3271
Fax2693271
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය

156ඒ, ශාලාව පාර, මිරිහාන, ,

EXECUTIVE PATRON Mr. D.F. Kariyakarawana Tel- 2775607 Mobile- 0757262831 PRESIDENT Mr. Thilakarathne Kuruvita Bandara Mobile- 0716906603 SENIOR VICE PRESIDENT Mr. K. Thilayanadan CHIEF SECRETARY Mr. Dimuni Nimal Rajapakse Mobile- ...

Telephone+94 11 283 4120
E-mail
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පුවත් ලේඛක ජාලය

198, උඩ, නිවාස සංකීර්ණය, මාදිවෙල, ,

CONVENOR Ms. Seetha Ranjanee Fax- 2779170 Mobile- 0777312460 SECRETARY Ms. Thewa Gowry Fax- 2779170 Mobile- 0777703996

Telephone+94 11 277 9170
Fax+94 11 277 9170
E-mail
ශ්‍රී ලංකා පුවත් ලේඛක විද්‍යාලය

96,කිරුළ පාර, ,

DIRECTOR Ms. Namal Perera

Telephone+94 11 535 3635
Fax+94 11 533 5500
E-mail
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ පැමිණිලි කොමිෂන් සභාව

96,කිරුළ පාර, ,

ACT. CHIEF EXCUTIVE OFFICER Mr. Kamal Liyanaarachchi

Telephone+94 11 535 3635
Fax+94 11 533 5500
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ සංස්ථාව

96, කිරුළ පාර, ,

CHAIRMAN Mr. Sivakumar Nadesan

Telephone+94 11 535 3635
Fax+94 11 533 5500
දකුණු ආසියානු මාධ්‍ය සංගමය

නො.ඒ3 1/2, මැනිං නගර මහලි නිවාස, ,

www.southasianmedia.net

PRESIDENT Mr. Lakshman Gunesekera Tel- 2684557 Fax- 2684557 Mobile- 0777305764 SECRETARY Mrs. Sharmini Boyle Tel- 2684557 Fax- 2684557 Mobile- 0777489773 NATIONAL ORGANIZER Mr. N.M. Ameen Tel- 2684557 Fax- 2684557 Mobile- ...

Telephone+94 11 268 4557
Fax+94 11 268 4557
E-mail
ශ්‍රී ලංකා පාරිසරික පුවත්පත් ලේඛක උපචාරාලය

434/3, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, ,

www.environmentaljournalists.org

EDITORIAL DIRECTOR Mr. Dharman Wickramaratne Tel- 5648151 Fax- 0719378668 Mobile- 0712733986 ASSISTANT EDITOR Mr. Nilanka Fernando Tel- 5648151 Fax- 0719378668 Mobile- 0778536733 COMMUNICATION ASSISTANT Mr. Shantha Rathnayaka Te ...

E-mail
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් මාධ්‍ය උපචාරාලය

නො. ඒ3 1/1, මැනින් නගරය, ඇල්විටිගල මාවත, ,

PRESIDENT Al-Haj N.M. Ameen Fax- 2688293 Mobile- 0772612288 GENERAL SECRETARY Mr. B. M. Javing Munawwar Tel- 2691191 / 7 Mobile- 0772668668 TREASURER Ms. A. R. M. Jiffiry Mobile- 0777766366 NATIONAL ORGANIZERS Mr. K. L. Ameer ...

Telephone+94 11 268 8293
Fax+94 11 268 8293
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රියාකාරි පුවත්පත් ලේඛක සංගමය

නො.276/3, ප්‍රදීපා මාවත, මාළිගාවත්ත, ,

ACT. PRESIDENT Mr. Gnanasiri Koththigoda Tel- 2430621 Fax- 2305963 Mobile- 0773112591 SECRETARY Mr. Lasantha Runage Tel- 2851672 / 3 Fax- 2751814 Mobile- 0773124856 TREASURER Mr. Gamini Susantha Tel- 2429267 Fax- 2429260 M ...

Telephone+94 11 242 9263 / +94 11 242 9245 / +94 11 243 0621
Fax+94 11 242 9250
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ඡායාරූප පුවත්පත් ලේඛක සංගමය

නො.91, කිරුළ පාර, ,

www.srilalgomes.com

PRESIDENT Mr. Srilal Gomes Tel- 2497547 Fax- 2344253 Mobile- 0712760722 SECRETARY Mr. Suranimala Perera Tel- 4618423 Fax- 2344253 Mobile- 0777384049 TREASURER Mr. Gamini Abesekera Tel- 2479218 Fax- 2344253 Mobile- 0772655267

Telephone+94 11 249 7547
Fax+94 11 234 4253
ජාතික මාධ්‍ය පදනම

422/ඒ, වලි පාර, ,

CONVENOR Mr. Prasanna Adikari

E-mail
නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය

කිරුළ පාර, ,

www.freemediasrilanka.worldpress.org

CONVENOR Mr. Sunil Jayasekara Mobile- 0777751092 SECRETARY Mrs. Seetha Ranjanee Mobile- 0777312460 TREASURER Mr. Waruna Karunathilake Mobile- 0712732623 S/CO, SLPI, NO. 96, Kirula Road, Colombo 05.

Telephone+94 11 535 3635
Fax+94 11 257 3279
E-mail
ශ්‍රී ලංකා විදෙස් ලේඛක සබඳතා

ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, ,

PRESIDENT Mr. Bryson Hull Tel- 2375903-5 Fax- 2375909-10 Mobile- 0777686030 SECRETARY Mr. Charles Haviland Tel- 2550417 Fax- 2553620 Mobile- 0777270105 NO. 27th Floor, East Tower, World Trade Centre, Colombo 01.

Telephone+94 11 234 6166 / +94 11 237 5903/7
Fax+94 11 237 5909
ශ්‍රී ලංකා සංස්කාරක ශ්‍රේණිය

නො.96, කිරුළ පාර, ,

PRESIDENT Mr. Manik de Silva Tel-2497500 Fax- 2497543 Mobile- 0779826025 SECRETARY Mr. Sundera Nihathamani de Mel Tel-2426020 Fax- 2441896 Mobile- 0773228461

Telephone+94 11 533 3006
Fax+94 11 533 5500
E-mail
සිනමා මීඩියා ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා

64/1, බාර්න්ස් පෙදෙස, ,

PRESIDENT Mr. Harsha B. Abeykoon Tel-2372288 Fax-2372288 Mobile- 0773063554 SECRETARY Mr. Rathnasiri Pathirana Tel-2429251 Fax- 2429240 Mobile- 0773130161 ORGANIZING SECRETARY Mr. Sunil Ranasinghe Tel-2372288 Fax- 2372288 SECRET ...

Fax+94 11 237 2288
E-mail
ලංකාපුවත්

,

www.lankapuvath.lk

EDITOR IN CHIEF Mrs. N.G.D.S. Ratnapala

Telephone+94 11 258 5927-8
Fax+94 11 258 5930
E-mail
ලංකා ඊ නිව්ස්

www.lankaenews.com

NEWS EDITOR IN CHIEF Mr. Benette Rupasinghe

Telephone+94 11 400 5826 / +94 11 256 2388
Fax+94 11 256 2388
E-mail

www.wsws.org

EDITOR Mr. R.M.K. Ratnayake

Telephone+94 11 271 2104
Fax+94 11 271 2104
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website