වෙබ් අඩවිRSS

ලංකාපුවත්

,

www.lankapuvath.lk

EDITOR IN CHIEF Mrs. N.G.D.S. Ratnapala

Telephone+94 11 258 5927-8
Fax+94 11 258 5930
E-mail
ලංකා ඊ නිව්ස්

www.lankaenews.com

NEWS EDITOR IN CHIEF Mr. Benette Rupasinghe

Telephone+94 11 400 5826 / +94 11 256 2388
Fax+94 11 256 2388
E-mail

www.wsws.org

EDITOR Mr. R.M.K. Ratnayake

Telephone+94 11 271 2104
Fax+94 11 271 2104
E-mail
සිංහලයා නිව්ස් ඒජන්සි

www.sinhalaya.com

WEBMASTER Mr. Channa E. Katuwawalage

Fax+94 11 268 4537
E-mail
නිව්ස්.එල්කේ.

www.news.lk

GOVT. INFORMATION DEPARTMENT DIRECTOR GENERAL OF GOVERNMENT INFORMATION Prof. Ariyarathna Athugala ASST DIRECTOR OF INFORMATION Mr. Al Ali Hassan Tel- 2513754 Fax- 5335101 Mobile- 0773184272

Telephone+94 11 251 2751 / +94 11 251 2760
Fax+94 11 251 4753
E-mail
Image

Stats

There are 35035 listings, 1279 categories and 92 owners in our website