ගුවන් විදුලි අායතනRSS

රන් එෆ්එමි

686 ගාලු පාර, ,

88.1 MHz Uva (Nayabedda) 88.1 MHz Southern Sri Lanka (Gongala) 88.1 MHz Kandy & Northern Sri Lanka (Gammaduwa) 100.5 MHz Colombo (Magalkanda) & Islandwide 88.1 MHz Ratnapura

Telephone+94 11 250 5796
ඊ! එෆ්එම්

686,ගාලු පාර, ,

88.3 MHz Kandy (Hunasgiriya) 88.3 MHz Colombo 88.3 MHz Southern Sri Lanka (Gongala)

Telephone+94 11 250 5796
නෙත් එෆ්එම්

09සී ඕෂියන් ටවර් බිල්ඩින් ස්ටේෂන් පාර, ,

94.8 MHz Ruhuna (Gongala) 95.0 MHz Colombo (Ocean Tower Building) 94.8 MHz Kandy (Hunasgiriya) 94.8 MHz Rajarata (Laggala) 95.0 MHz West (Magalakanda) 95.0 MHz Uva (Nayabedda)

Telephone+94 11 250 7080
Fax+94 11 534 2434
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website