ගුවන් විදුලි අායතනRSS

තෙන්ඩ්‍රල් එෆ්එම්

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION

Telephone+94 11 269 5001
Fax+94 11 269 8576
E-mail
පරායි එෆ්එම්

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION

Telephone+94 67 227 9331
Fax+94 67 227 9331
E-mail
ඉංග්‍රීසි සේවය

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION

Telephone+94 11 269 3178
Fax+94 11 269 1647
E-mail
දමිළ සේවය

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

Telephone+94 11 269 5001
Fax+94 11 269 7150
E-mail
සිටි එෆ්එම්

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION

Telephone+94 11 269 2983
Fax+94 11 269 5488
E-mail
වෙළඳ සේවය

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION

Telephone+94 11 269 6280
Fax+94 11 269 5488
E-mail
ස්වදේශ සේවය

ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, ,

[email protected]

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION

Telephone+94 11 269 4063
Fax+94 11 269 4063
E-mail

VIS Broadcasting (Pvt) Ltd 97.9 MHz Colombo Operated in collaboration with China Radio International

යුවාර් රේඩියෝ

ඕෂියන් වීව් කුළුණ දුම්රියපොළ පාර, ,

VIS Broadcasting (Pvt) Ltd 88.3 MHz Colombo

සිංහ එෆ්එම්

ඕෂියන් වීව් කුළුණ දුම්රියපොළ පාර, ,

VIS Broadcasting (Pvt) Ltd 88.6 MHz South Rep. inactive Kandy (Hanthana) 88.6 MHz Nuwara Eliya 88.8 MHz Colombo

වෙට්රි එෆ්එමි

117/10, හුනුපිටිය වැව පාර, ,

Voice of Asia Networks (Pvt) Ltd 90.6 MHz Uva (Nayabedda) 90.6 MHz Nayabadda 90.4 MHz Colombo (Ratmalana) 90.4 MHz Kandy (Hantana) 90.6 MHz Nuwara Eliya

Telephone+94 11 230 4387
Fax+94 11 230 4386
සියත එෆ්එම්

117/10, හුනුපිටිය වැව පාර, ,

Voice of Asia Networks (Pvt) Ltd Rep. inactive North Central (Laggala) 98.2 MHz Colombo 98.4 MHz Kandy (Hantana) 98.4 MHz Island Wide (Nuwara Eliya) 98.4 MHz South (Gongala)

Telephone+94 11 230 4387
Fax+94 11 230 4386
රියල් රේඩියෝ

117/10, හුනුපිටිය වැව පාර කොළඹ 02, ,

Voice of Asia Networks (Pvt) Ltd 97.1 MHz Colombo 97.1 MHz South (Gongala) 97.1 MHz Nuwara Eliya 97.1 MHz Kandy (Hantana)

Telephone+94 11 787 8878
ටිඑන්එල් රොක්ස්

52,5වන පටුමග කොළඹ 3, ,

TNL Radio Network (Telshan Networks Limited) 101.8 MHz South Sri Lanka (Gongala) 99.2 MHz Kandy (Hanthana) 99.2 MHz (Colombo)

Telephone+94 11 777 7555
Fax+94 11 230 1082
ලයිට් එෆ්එමි

52, 5 වන පටුමග, ,

TNL Radio Network (Telshan Networks Limited) 87.6 MHz Colombo 87.6 MHz Nuwara Eliya / Island Wide 87.8 MHz South Sri Lanka (Gongala) 87.8 MHz Kandy (Hantana)

Telephone+94 11 777 7555
Fax+94 11 230 1082
රිදම් එෆ්එමි

52, 5 වන පටුමග, ,

TNL Radio Network (Telshan Networks Limited) 95.6 MHz Chilaw Rep. inactive Kandy 95.6 MHz Rajarata (Karagahatenna) 95.6 MHz Ruhuna (Gongala) 95.8 MHz Colombo

Telephone+94 11 777 7555
Fax+94 11 230 1082
ද බුඩිස්ට් රේඩියෝ

ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරය ග්‍රෙගරි පාර, ,

The Buddhist (Sri Sambodhi Viharaya) 101.3 MHz Colombo 101.3 MHz Kandy (Hantana) 101.5 MHz Gongala

ඉසිර එෆ්එමි

දම්පේ, ,

Telshan Networks Limited (TNL) 89.1 MHz Piliyandala 89.1 MHz Karagahatenna 89.1 MHz Deniyaya 89.1 MHz Nayabadda 89.3 MHz Nuwara Eliya 89.3 MHz Kandy (Hantana) 89.3 MHz Colombo 89.3 MHz Ratnapura

Telephone+94 11 270 6128
වී එෆ්එම්

228, පැපිලියාන පාර ගංගොඩවිල, ,

Sri Lanka Television Network (Pvt) Ltd 107.0 MHz Ruhunu/Uva (Nayabedda) 107.0 MHz Rajarata (Karagahatenna) 107.0 MHz South (Gongala) 107.0 MHz Colombo

Telephone+94 11 454 1641
Fax+94 11 454 1656
වීඅයිපී රේඩියෝ (ෆෝර්ම්ලි සත් එෆ්එම්),

44/25, බ්‍රේබෘක් වීදිය, ,

Sat New (Pvt) Ltd 94.0 MHz Karagahatenna 94.0 MHz Colombo 94.0 MHz Deniyaya Reported inactive North Central & East (Gammaduwa)

Telephone+94 11 239 9797
Fax+94 11 230 7332
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website