රූපවාහිනී අායතනRSS

ටී.එච්.ටීවී

260/12, ටොරින්ටන් ඇවනියු, ,

www.youth.lk

THARUNYATA HETAK TV

Telephone+94 11 573 5735
Fax+94 11 242 6137
E-mail
ටීවී ලංකා

68, අත්තිඩිය පාර, ,

Electroteks Ltd

Telephone+94 11 4213771
Fax+94 11 4213980
ස්වර්ණවාහීනි

676 ගාලු පාර, ,

EAP Networks (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 259 9650
Fax+94 11 250 3788
චැනල් අයි / නෙත් ටීවි

නිදහස් චතුරශ්‍රය, ,

primarily in English and Tamil Sri Lanka Rupavahini Corporation (SLRC)

Telephone+94 11 250 1050
Fax+94 11 250 0373
රූපවාහිනි

නිදහස් චතුරශුය, ,

Sri Lanka Rupavahini Corporation (SLRC) primarily in Sinhalese

Telephone+94 11 250 1050
Fax+94 11 250 0373
සිරස ටීවී

7, බ්‍රේබෘක් පෙදෙසෙ, ,

MTV Channel (Pvt) Ltd (Maharaja Group) primarily in Sinhalese.

Telephone+94 11 534 0112-5
Fax+94 11 534 0111
ශක්ති ටීවී

බ්‍රේබෘක් පෙදෙස, ,

MTV Channel (Pvt) Ltd (Maharaja Group) primarily in Tamil

Telephone+94 11 534 0112-5
Fax+94 11 534 0111
චැනල් වන් එම්ටීවී

7 බ්‍රේබෘක් පෙදෙස කොළඹ 02, ,

MTV Channel (Pvt) Ltd (Maharaja Group) primarily in English

Telephone+94 11 534 0112-5
Fax+94 11 534 0111
මැක්ස් ටීවී

221, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

(MGM Networks Pvt Ltd)

Telephone+94 11 555 1001
ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවය(අයිටීඑන්),

වික්‍රමසිංහපුර, ,

Independent Television Network Vasantham TV

Telephone+94 11 277 4424
Fax+94 11 277 4591
එක්ස්ට්‍රා ටෙරෙස්ට්‍රියල් විෂන් (ඊටීවී)

31, ෂැඩි ග්රෝව් ඇවනියු, ,

Extra Terrestrial Vision (ETV) Vanguard Management Services (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 461 4333
Fax+94 11 461 4376
ටීවී දෙරණ

05 ස්කෙල්ටන් පාර, ,

Programmes are primarily in Sinhalese. Powerhouse (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 250 7396
Fax+94 11 250 8233
ආර්ට් ටීවී

451 මහනුවර පාර, ,

ART Television Broadcasting Company (Pvt.) Ltd (IWS Holdings Group) IWS Centra

Telephone+94 11 539 4300
Fax+94 11 290 6758
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website