ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයRSS

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ.

දුරකථන හුවමාරුව: + 94 11 2430 860 සිට 69 දක්වා සහ + 94 11 2430 870 සිට 78 දක්වා විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අතිරේක ලේකම් - ආරක්ෂක

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

එස් එල් ධම්මිකා කේ විජයසිංහ මෙනවිය අතිරේක ලේකම් - ආරක්ෂක + 94 11 2389 186 + 94 11 2441 481 [email protected]

Telephone+ 94 11 2389 186
Fax+ 94 11 2441 481
E-mail
අතිරේක ලේකම් - ආරක්ෂක සේවා

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ඊ ඒ ජයන්ත එදිරිසිංහ මහතා අතිරේක ලේකම් - ආරක්ෂක සේවා + 94 11 2421 438 + 94 11 2331 104 [email protected]

Telephone+ 94 11 2421 438
Fax+ 94 11 2331 104
E-mail
අතිරේක ලේකම් - තාක්ෂණික

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ඉංජිනේරු ඩබ්ලිව් ආර් එන් ආර් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙනවිය අතිරේක ලේකම් - තාක්ෂණික + 94 11 2333 930 + 94 11 2437 923 [email protected]

Telephone+ 94 11 2333 930
Fax+ 94 11 2437 923
E-mail
අතිරේක ලේකම් - පරිපාලනය

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ගාමිණී මහගමගේ මහතා අතිරේක ලේකම් - පරිපාලනය + 94 11 2326 000 + 94 11 2446 300 [email protected]

Telephone+ 94 11 2326 000
Fax+ 94 11 2446 300
E-mail
අතිරේක ලේකම් - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සහ ප්‍රතිපත්ති

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ඉන්දිකා විජේගුණවර්ධන මිය අතිරේක ලේකම් - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සහ ප්‍රතිපත්ති + 94 11 2389 023 + 94 11 2389 022

Telephone+ 94 11 2430 860 සිට 69, + 94 11 2430 870 සිට 78
E-mail
අතිරේක ලේකම් - සිවිල් ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධන

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ඩී එම් සමන් දිසානායක මහතා අතිරේක ලේකම් - සිවිල් ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධන + 94 11 2335 792 + 94 11 2335 797 [email protected]

Telephone+ 94 11 2335 792
Fax+ 94 11 2335 797
E-mail
අධ්යක්ෂ ජනරාල් - සැලසුම්

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

R D අනුර රණසිංහ මහතා අධ්යක්ෂ ජනරාල් - සැලසුම් + 94 11 2333 963 + 94 11 2336 559 [email protected]

Telephone+ 94 11 2333 963
Fax+ 94 11 2336 559
E-mail
අධ්‍යක්ෂක මාධ්‍ය සහ ප්‍රකාශක

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

කර්නල් එම් බී බී නලින් හේරත් ආර්එස්පී අධ්‍යක්ෂක මාධ්‍ය සහ ප්‍රකාශක + 94 11 2430 860 + 94 11 2421 419 [email protected]

Telephone+ 94 11 2430 860
Fax+ 94 11 2421 419
E-mail
ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ගරු. ප්‍රේමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මන්ත්‍රී LLB (ගරු) UK, LLM Australia ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති +94 11 2665201 [email protected]

Telephone+94 11 2665201
E-mail
නීති උපදේශක

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

මේජර් ජෙනරාල් ඊඑස් ජයසිංහ (විශ්‍රාමික) යූඑස්පී නීති උපදේශක + 94 11 2424 374 [email protected]

Telephone+ 94 11 2424 374
E-mail
ප්‍රදාන අභ්‍යන්තර විගණක

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ජී එස් එම් ප්‍රනාන්දු මිය ප්රධාන අභ්යන්තර විගණක + 94 11 2445 076 [email protected]

Telephone+ 94 11 2445 076
E-mail
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී 1

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

එල් එච් ඒ ඩී පී බුද්ධදාස මිය ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී අයි + 94 11 2439 381 + 94 11 2390 720 [email protected]

Telephone+ 94 11 2439 381
Fax+ 94 11 2390 720
E-mail
හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

බ්‍රිගේඩියර් ධම්මික වෙලගෙදර RSP USP psc IG හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා + 94 11 2436 019 + 94 11 2328 109 [email protected]

Telephone+ 94 11 2436 019
Fax+ 94 11 2328 109
E-mail
ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ජෙනරාල් ජී ඩී එච් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) WWV RWP RSP USP ndc psc MPhil ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය + 94 11 2381 154 + 94 11 2541 529 [email protected]

Telephone+ 94 11 2430 860 up to 69
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 8 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා

ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,, ,

www.defence.lk

ගරු. රනිල් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 8 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා +94 11 2354354 +94 11 2340340

Telephone+94 11 2354354
Fax+94 11 2340340
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website