අසාත්මිකතා හා ප්‍රතිශක්තියRSS

Show map
මහාචාර්ය අනුර විරසිංහ

578,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected] New Philip Hospitals (Pvt) Ltd No: 225, Galle ...

Telephone+94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000
Fax+94 (011) 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය ජි නිලිකා මලවිගේ

21, කිරිමණ්ඩල පාර, , , 00500

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected]

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website