පිරිමි සාරවත්බවRSS

Show map
වෛද්‍ය එචි එචි එල් කේ ෆනැන්ඩෝ

අංක 186, පාක් පාර, , , 00500

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94-(0) 11-2 59 02 00, 2 58 77 15, 5 36 92 05, 24 Hours hotline Fax: +94-(0)11- 5 37 77 51 Email: [email protected] Web Site: http://www.parkhospitals.com

Telephone+94-(0) 11-2 59 02 00, 2 58 77 15, 5 36 92 05
Fax+94-(0)11- 5 37 77 51
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website