හෘද රෝගRSS

Show map
වෛද්‍ය සුරේශ් කොටිටෙිගොඩ

කොළඹ 2, , , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected]

වෛද්‍ය වජිර සේනාරත්න

21, කිරිමණ්ඩල මාවත, , , 00500

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

Telephone94114524400
E-mail
වෛද්‍ය වසන්ති රත්නායක

බත්තරමුල්ල, , , 10120

Santa Dora Hospital PO Box 173, Pannipitiya Road, Battaramulla,Sri Lanka. Phone: 0112 867696 – 7 Fax: 011 2 054 777 [email protected]

වෛද්‍ය චන්දික පොන්නමිපෙරුම

අංක 03, ඇල්ෆඩි ප්ලෙස්, , , 01000

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

වෛද්‍ය ටානියා පෙරේරා

කොළඹ 2, , , 00500

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Hemas Hospitals 389, Negombo Road, ...

Telephone94114524400
E-mail
වෛද්‍ය අනිදු පතිරණ

අංක 03 ඇල්ෆ්ඩි ප්ලෙස්, , , 00200

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

වෛද්‍ය එස් මිත්‍ර කුමාර

කොළඹ 03, , , 00500

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

වෛද්‍ය අජිත් කුලරත්න

නුවර, , , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

වෛද්‍ය සුරේශ් කොටිටෙිගොඩ

කොළඹ 2, , , 00300

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Durdans Hospital No: 3, Alfred Place ...

වෛද්‍ය වසන්ත ලාල් කපුවත්ත

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected]

වෛද්‍ය(මිය) එල් කපුරුගේ

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

වෛද්‍ය වසන්ත කපුවත්ත

578, ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, , , 00500

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Em ...

වෛද්‍ය වසන්ත කපුවත්ත

578,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , , 00500

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Em ...

වෛද්‍ය(මිය) සුභාෂිණි ජයවික්‍රම

82, පේරාදෙණිය පාර",", , , , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

වෛද්‍ය ජයන්තිමාල ජයවර්ධන

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consul ...

Telephone94114524400
E-mail
වෛද්‍ය මොහාන් ජයතිලක

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, ...

Telephone94114524400
E-mail
වෛද්‍ය වසන්ත එස් හෙට්ටිආරච්චි

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consul ...

Telephone94114524400
E-mail
වෛද්‍ය ජගත් හේරත්

එච්.කේ.ධර්මදාස මාවත","කොළඹ 02, , , 00200

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

වෛද්‍ය(මිය) දීපා ගුණවර්ධන

82, පේරාදෙණිය පාර, , , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

වෛද්‍ය එස්.රොෂාන් රනිල් ගුණරත්න

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, , , 00500

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected] Southern Hospital 10, Wakwella Road, Galle. ...

Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website