කශේරු සන්ධිරෝග චිකිත්සකRSS

Show map
වෛද්‍ය ගීනා වේරියත්

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website