මනෝ වෛද්‍ය උපදේශනRSS

Show map
එන් ඉ ඩි සමරනායක මිය

181, කිරුල පාර, ,

Asiri Hospital Holdings PLC Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected] Healthy Life Cli ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
චාමලි අහන්ගම මිය

416,නාවින්න, ,

english.nawinnamedicarehospitals.com

Nawinna Medicare Hospital

Telephone+94 11 436 7636 / +94 11 436 7616
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website