දන්ත සහ හනු ශල්‍ය වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය ගාමිනි කස්ත්‍රිආරචිචි

අංක 03 ඇල්ෆ්ඩි ප්ලෙස්, ,

Durdans Hospital Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline:1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Accident & Emergency:+94 (0)11 5410 645 Ambulance Service:+94 (0)11 2564 566

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website