ප්‍රතිෂ්ඨාපන දන්ත වෛද්යRSS

Show map
වෛද්‍ය පුබුදු සි පෙරේරා

කොළඹ 2

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala M ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website