දියවැඩියා විශේෂඥRSS

Show map
වෛද්‍ය එමි එස් එමි ෆිඩෝර්ස්

අංක 186, පාක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94-(0) 11-2 59 02 00, 2 58 77 15, 5 36 92 05, 24 Hours hotline Fax: +94-(0)11- 5 37 77 51 Email: [email protected] Web Site:http://www.parkhospitals.com SULAIMA ...

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website