අන්තරාසර්ග/දියවැඩියාRSS

Show map
වෛද්‍ය නිරෝෂනි ජයමිපත්

578,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11451 1199
E-mail
වෛද්‍ය නිරන්ජලා මිගොඩ විදානගේ

389, මිගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය මනිල්කා සුමනතිලක

කොළඹ 03,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 5410000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline:1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] Ac ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය නොඅල් සොමසුන්දරමි

කොළඹ 02,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris C ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය සජිත් සියබලාපිටිය

කොළඹ 03,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 5410000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline:1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] Ac ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය ඩිමුතා ටි මුතුකුඩ

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කටුලන්ද

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Golden Key Eye & ENT Ho ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය නලින් ඩි ගුණරත්න

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Asiri Hospital Holdings PLC No. 18 ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය චමින්ද ගුණසිංහ

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 (011) 553 0000 / +94 (011) 543 0000 Fax: +94 (011) 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Santa Dora Hospital PO B ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය උදිත බුලගහපිටිය

කොළඹ 03,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 5410000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline:1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] Ac ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ඇන්තනි

අංක 181, කිරුලපාර,නාරාහේමිපිට පාර, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website