සාමාන්‍ය වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය එස් ජයබාලන්

අංක-60-2/1, හමිපදින් පාර, , , , 00600

Consultant Paediatrician

Telephone0777315473
E-mail
වෛද්‍ය එස් එන් රත්වත්තේ

අංක 181, කිරුලපාර,නාරාහේමිපිට පාර, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය එචි එමි එමි හේරත්

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය රුවනි ගුණවර්ධන

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය එල් යු එදිරිසිංහ

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය උපුල් දි සිල්වා

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website