රක්තවේදයRSS

Show map
වෛද්‍ය සමන් හේවාමාන්න

578,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Dr(Mrs) H.S.A.Williams

Colombo 2

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
Dr(Mrs) Indira Wijesiriwardena

No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka.

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Dr Nipunika Senadheera

No: 3, Alfred Place, Colombo 03.

www.durdans.com

Durdans Hospital Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Accident & Emergency:+94 11 541 0645 Ambulance Service:+94 11 256 4566

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
Dr Visaka Rathnamalala

18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05.

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sr ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
Dr Nishadya Ranasinghe

No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka.

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Dr Nilukshi Manisha Perera

Colombo 2

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Frie ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
Prof  A.P.kurukulasuriya

647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
Dr Chandima Kulathilake

647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda.

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
Dr Chitranga Kariyawasan

578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5,Sri Lanka.

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Hemas Hospitals 647/2a Pannipit ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Dr(Mrs) Mala Mangalika Jayathilake

No: 3, Alfred Place, Colombo 03.

www.durdans.com

Durdans Hospital Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Accident & Emergency:+94 11 541 0645 Ambulance Service:+94 11 256 4566

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
Dr Dilini Jayaratne

Malabe

www.nfth.lk

Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, Sri Lanka. Hotline : +94 11 240 7600 Telephone : +94 11 770 7600 Fax : +94 11 240 7611 Ema ...

Telephone+94 11 770 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
Dr(Mrs) Bhaddika  Jayaratne

Colombo 2

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය ලාලින්ද ගූණරත්න

නො. 181, කිරැල පාර, නාරාහේමිපිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 F ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Dr Bernadene Fernandopulle

Colombo 2

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD. No. 132 ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය මහින්ද ඩි. අල්විස්

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Na ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය යසින්ත ජේ. කොස්තා

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය දිලිප අමරසුරිය

නො.225, ගාලු පාර, ,

www.philiphospitals.com

New Philip Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 34 222 2888
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website