වෛද්‍යමය සහ සායනිකl ජාන විද්‍යාඥRSS

Show map
වෛද්‍ය දුලීකා සුමතිපාල

අංක 21,කිරිමණ්ඩල මාවත ,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය ) නිර්මලා සිරිසේන

අංක 21,කිරිමණ්ඩල මාවත ,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] www.asirihospitals.com Ceylinco Healthcare Centre No. 60, Park Street Colombo 02 S ...

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
මහාචාර්ය වජිර එච්.එම්.දිසානායක

අංක 21,කිරිමණ්ඩල මාවත ,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website