වෛද්‍ය විභාග(Visa)RSS

Show map
වෛද්‍ය(මිය) දීපමාලි විමලසේන

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය ජේම්ස් ජයන්ත තාම්බර්

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය දිලිනි නතාෂා පීරිස්

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) ගීතා ප්‍රීති ලියනගේ

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය එන්.හේරත් ගුණරත්න

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka.

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website