ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යා වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය (මහත්මිය ) රෝහිණී වඩ්න්ඹි

අංක 1175ඒ,කෝට්ටේ පාර, ,

www.eyeandent.lk

Golden Key Eye & ENT Hospital Limited

Telephone+ 94 11 288 0288
Fax+ 94 11 288 0388
E-mail
වෛද්‍ය කුශ්ලාණි ජයතිලක

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E. ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය ටෙරන්ස් රොහාන් චින්නියා

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Accident & Emergency:+94 11 541 0645 Ambulance Service:+94 11 256 4566

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website