වෛද්‍ය නිලධාරීRSS

Show map
වෛද්‍ය(මිය) චාරුකි වීරසූරිය

නො.60, පාර්ක් වීදිය, ,

www.ceylincohealth.com

Ceylinco Healthcare Centre

Telephone+94 11 249 0290, +94 11 537 4374
Fax+94 11 238 7166
E-mail
වෛද්‍ය (මිය) තාමිනි රාජරත්නම්

නො.60, පාර්ක් වීදිය, ,

www.ceylincohealth.com

Ceylinco Healthcare Centre

Telephone+94 11 249 0290, +94 11 537 4374
Fax+94 11 238 7166
E-mail
වෛද්‍ය ජයන්ත දිසානායක

නො.60, පාර්ක් වීදිය, ,

www.ceylincohealth.com

Ceylinco Healthcare Centre

Telephone+94 11 249 0290, +94 11 537 4374
Fax+94 11 238 7166
E-mail
බාහිර රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීමේ වෛද්‍ය

නො.186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website