නවජ ළමා රෝග විශේෂඥRSS

Show map
වෛද්‍ය (මහත්මිය ) කපිලාණි විතානාරච්චි

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය නලින් ගමඇතිගේ

අංක 186,උද්‍යාන පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205, 24 Hours hotline Fax: +94 11 537 7751 Email: [email protected] Web Site:http://www.parkhospitals.com NINEWELLS CAREMother an ...

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා බස්නායක

389,මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website