ස්නායු වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය දර්ශන විජේගුණසිංහ

මිරිස්වත්ත පාර, ,

aarogyahospital.com

Arogya Hospital (Pvt) Ltd, Miriswattha road, Gampaha, Sri Lanka Tel: +94 33 222 4592 Fax: +94 33 222 7938 Mail: [email protected] aarogyahospital.com Hemas Hospitals 389, Negombo Road, Wattala. +94 11 788 8888 [email protected] ...

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail
වෛද්‍ය ජනක වෛද්‍යෙසේකර

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94 81 777 0700 Email: [email protected] www. ...

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය ටී.තිවකරන්

62,ඩබ්ලිව්.ඒ.සිල්වා මාවත,වැල්ලවත්ත, ,

www.royalhospitals.com

Royal Hospital (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 258 6581/258 4212/259 756
Fax+94 11 259 7698
E-mail
වෛද්‍ය එස්.ශ්‍රීකාන්ත්

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
මහාචාර්යය නිමල් සේනානායක

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය බිම්සර සේනානායක

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස,, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) සුනේත්‍රා සේනානායක

389,මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals 389, Negombo Road, Wattala. +94 11 788 8888 [email protected] www.hemashospitals.com Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, ...

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරවික්‍රම

අංක: 829/8,කඩුවෙල පාර, ,

www.sadismahospital.com

SADISMA HOSPITALS No: 829/8 , Kaduwela Road, Malabe Tel: +94 60 218 7333 Fax:+94 60 256 3322 E-mail: [email protected] www.sadismahospital.com Nawinna Medicare Hospital 416, Nawinna, Maharagama, Sri Lanka. Tel: +94 11 436 7636 / +94 ...

Telephone+94 60 218 7333
Fax+94 60 256 3322
E-mail
වෛද්‍ය එම්.ටී.එම්. රිෆ්සි

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friend ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය උදය රණවක

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය නිලුපුල් පෙරේරා

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Na ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය පී.ජේ.පී.පීරිස්

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
දේශමාන්‍ය විද්‍යාජෝති වෛද්‍ය ජේ.බී.පීරිස්

අංක 3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
මහාචාර්ය කේ.ඩී.පතිරණ

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය දිලුම් පල්ලියගුරුගේ

අංක 21, කිරිමණ්ඩල මාවත , නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] www.asirihospitals.com Royal Hospital (Pvt) Ltd # 62, W.A.Silva Mawatha, Wellawatta ...

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
මහාචාර්ය සමන් බී.ගුණතිලක

අංක 3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර

අංක 3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස ,, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Na ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
මහාචාර්ය ආර්.ගමගේ

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimand ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය අර්ජුන ප්‍රනාන්දු

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com New Philip Hospitals (Pvt) Ltd No: 225, Galle ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website