ප්‍රසව සහ නාරිRSS

Show map
වෛද්‍ය ජේ.සුජාහරන්

කොළඹ 04, ,

www.newlankahospital.com

NEW LANKA MATERNITY HOSPITAL 9, BAMBALAPITIYA DRIVE, OFF GALLE ROAD , COLOMBO 04.

Telephone+94 11 259 4906 / +94 11 259 4907
වෛද්‍ය ධම්මික සිල්වා

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය සකුන්තලා සෙනවිරත්න

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය සරත් ආර්.සමරතුංග

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රුද්‍රිගෝ

18/ඒ,මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk SULAIMAN'S HOSPITAL 34-54,Grandpass Road Colombo 14 , Sri Lanka Tel:+94 ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
වෛද්‍ය කේ.ඩී.එස්.රණසිංහ

647/2ඒ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය එම්.එෆ්.එම්.රමීස්

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය රොහාන්ත පෙරියප්පෙරුම

අංක 181,කිරුළ පාර ,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය හේමන්ත පෙරේරා (සාමාන්‍ය )

647/2ඒ, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals .

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය ) රම්‍යා පතිරාජ

647/2ඒ, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය ) ඒ.ආර්.ජේ.පී.නියාස්

218 කෝට්ටේ පාර, ,

Western Hospital 218 Cotta Road, Colombo 8, Borella Sri Lanka. Telephone: +94 11 739 2260 / +94 11 268 5413 Fax: +94 11 268 2372 Email (General): [email protected] Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda. +94 11 788 8888 ...

Telephone+94 11 739 2260 / +94 11 268 5413
Fax+94 11 268 2372
E-mail
වෛද්‍ය ඉරේෂා මාම්පිටිය

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය කේ.ඒ.එස්.කුලතුංග

389, මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය චමින්ද කන්දඋඩ

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය නිමල් ජයතිලක

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය භාග්‍යා ජයසිරි

ඇල්විටිගල මාවත ,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Hemas Hospitals 647/2a Pannipi ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය හිමාලි ඉහලගම

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Pannipitiya Medical Services (Pvt) Ltd. 334/4 ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය සුරංග හෙට්ටිපතිරණ

647/2ඒ, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය රසික හේරත්

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය රුවන් ගමගේ

578, ඇල්විටිගල මාවත , නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Joseph Fraser Memorial Hospital ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website