වෘත්තීය චිකිත්සකRSS

Show map
ජී.විතානගේ මහතා

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, N ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
ලසන්ති සිරිවර්ධන මෙනවිය

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
මානෙල් සේනාධීර මහත්මිය

113, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] www.asirihospitals.com Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda. +94 11 788 8888 [email protected] ...

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආර්.ඩී.සුසිලා ප්‍රේමලතා මහත්මිය

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ඒ.ඒ.මාලනී මහත්මිය

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
දිනේෂ් ලක්මාල් මහතා

අංක 225, ගාලු පාර, ,

www.philiphospitals.com

New Philip Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 34 222 2888
E-mail
ආශා කරුණාතිලක මහත්මිය

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
දුමින්ද කරුණාරත්න මහතා

129,එස්.ද.එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.winserhospital.com

Winlanka Hospital Private Limited.

Fax+94 11 282 0732
චින්තක කන්නන්ගර මහතා

අංක 21, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
කේ.එම්.සමින්ද හේමකුමාර ජයරත්න මහතා

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
සුජාතා ගුණවර්ධන මහත්මිය

මාළඹේ, ,

www.nfth.lk

Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, Sri Lanka.

Telephone+94 11 770 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
රුක්මා එදිරිසිංහ මෙනවිය

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න දිසානායක

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
නදීෂා අධිකාරි මහත්මිය

129, එස්.ද.එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.winserhospital.com

Winlanka Hospital Private Limited.

Fax+94 11 282 0732
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website