ළමා වකුගඩු රෝග පිලිබඳ විශේෂඥRSS

Show map
වෛද්‍ය ඉනෝකා පෙරේරා

334/4,හෝකන්දර පාර ,මොරකැටිය, ,

www.pannipitiya-nursinghome.com

Pannipitiya Medical Services (Pvt) Ltd.

Telephone+94 11 284 0384, 284 0065, 285 1332
Fax+94 11 430 8671
වෛද්‍ය ඉනෝකා වී.ජී.පෙරේරා

647/2ඒ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය ) ඩබ්ලිව්.ඩී.වින්ද්‍යා එන්.ගුණසේකර

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirul ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website