ළමා මනෝ වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය සුදර්ශි සෙනවිරත්න

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] www.asirihospitals.com Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, ...

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website