ළමා රෝග විශේෂඥRSS

Show map
වෛද්‍ය එම්. ඉෆ්ලාල් සුබාර්

34-54,ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

sulaimans.lk

SULAIMAN'S HOSPITAL

Telephone+94 11 729 0270-7
Fax+94 11 247 2754
වෛද්‍ය (මහත්මිය) පද්මකාන්ති විජේසූරිය

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය නන්දනී වික්‍රමසිංහ

අංක 181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) සී.වික්‍රමසිංහ

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
මහාචාර්ය පූජිත වික්‍රමසිංහ

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය එච්.‍ටී.වික්‍රමසිංහ

18/ඒ,මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
වෛද්‍ය අනෝමා වීරසිංහ

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Accident & Emergency:+94 11 541 0645 Ambulance Service:+94 11 256 4566

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) කුමුදු වීරසේකර

අංක 132,එස්.ද.එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.ceymed.lk

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD.

Telephone+94 11 430 8877
Fax+94 11 440 0414
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) මේධා වීරසේකර

අංක 132,එස්.ද.එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.ceymed.lk

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD. No. 132, S.De.S. Jayasinghe Mawatha, Nugegoda. Tel: +94 11 430 8877 Fax: +94 11 440 0414 E-mail: [email protected] www.ceymed.lk Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda. +94 11 788 8888 inf ...

Telephone+94 11 430 8877
Fax+94 11 440 0414
E-mail
වෛද්‍ය ජේ.එස්.ඩී.කේ.වීරමන්

එස්.ද.එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.winserhospital.com

Winlanka Hospital Private Limited.

Fax+94 11 282 0732
වෛද්‍ය (මහත්මිය) සමන්තා වෛද්‍යනාත

අංක 181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] NINEWELLS CAREMother and Baby Hospital (Pvt) Ltd., 55/1, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) වසන්ත විතාන

මිරිස්වත්ත පාර, ,

aarogyahospital.com

Arogya Hospital (Pvt) Ltd,

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) සරෝජිනී වින්කරාජා

389,මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය සමන්මලී සුමනසේකර

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය කළා සෝමසුන්දරම්

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය කේ.සිවකුමාර

34-54,ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පෙදෙස, ,

sulaimans.lk

SULAIMAN'S HOSPITAL 34-54,Grandpass Road Colombo 14 , Sri Lanka Tel:+94 11 729 0270-7 Fax:+94 11 247 2754 sulaimans.lk Santa Dora Hospital PO Box 173, Pannipitiya Road, Battaramulla,Sri Lanka. Phone: +94 11 286 7696 – 7 Fax: +94 11 205 4777 ...

Telephone+94 11 729 0270-7
Fax+94 11 247 2754
වෛද්‍ය කණකරත්නම් සිවකුමාර

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස,, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය ටී.සේකර්

389,මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය රෝහිත සෙනවිරත්න

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com NINEWELLS CAREMother and Baby Ho ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
මහාචාර්ය එම්.සේනානායක

අංක 3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website