භෞත චිකිත්සකRSS

Show map
දොස්තර.ටී.කුමන්න්

ශික්ෂණ රෝහල, ,

Consultant Physician and Senior Lecturer in Medicine Teaching Hospital Jaffna- Sri Lanka

Telephone0094212228149
E-mail
වෛද්‍ය එච්.විමලරත්න

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම

නො.181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] www.asirihospitals.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එම්.විජේවර්ධන

මාළඹේ, ,

www.nfth.lk

Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, Sri Lanka.

Telephone+94 11 770 7600 /+94 11 240 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
වෛද්‍ය එල්.එම්.විජේසූරිය

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
මහාචාර්ය අනුලා විජේසුන්දර

නො.181, කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] www.asirihospitals.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය බන්දුල විජේසිරිවර්ධන

නො:3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය රවි විජේසිංහ

647/2ඒ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda. +94 11 788 8888 [email protected] www.hemashospitals.com Santa Dora Hospital PO Box 173, Pannipitiya Road, Battaramulla,Sri Lanka. Phone: +94 11 286 7696 – 7 Fax: +94 11 205 4777 ...

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) නිර්මලා විජේකෝන්

389,මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය සංජීව විජේකෝන්

නො.181, කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය ඩබ්.බී.විජේකෝන්

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය හසිත වික්‍රමසිංහ

මිරිස්වත්ත පාර, ,

aarogyahospital.com

Arogya Hospital (Pvt) Ltd,

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail
වෛද්‍ය දීප්ත වික්‍රමරත්න

647/2ඒ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම

නො:3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය රන්දීල් වැල්ලක්තිය

647/2ඒ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
වෛද්‍ය විමල් වීරසිංහ

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී. දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sr ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
මහාචාර්ය අනුර වීරසිංහ

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය චාමරි වීරරත්න

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය චන්දන වීරරත්න

334/4, හෝකන්දර පාර,මොරකැටිය‍, ,

www.pannipitiya-nursinghome.com

Pannipitiya Medical Services (Pvt) Ltd.

Telephone+94 11 284 0384, 284 0065, 285 1332
Fax+94 11 430 8671
වෛද්‍ය චාන්දනී වනිගතුංග

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Ceylinco Healthcare Centre No. ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website