ජඨරඅන්ත්‍ර ද්වාරණය වෛද්‍යRSS

වෛද්‍ය උපාලි වේරගම

නො.186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205, 24 Hours hotline Fax: +94 11 537 7751 Email: [email protected] Web Site:http://www.parkhospitals.com The Central Hospital 114 ...

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය එස්.ඩී.කේ.පෙරේරා

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය ලලිත් ඒකනායක

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Hemas Hospitals 647/2a Pannip ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
මහාචාර්ය ජනක ද සිල්වා

නො:3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Accident & Emergency:+94 11 541 0645 Ambulance Service:+94 11 256 4566

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
Image

Stats

There are 28796 listings, 889 categories and 103 owners in our website