භෞත චිකිත්සකRSS

Show map
ආර්.ටී.කේ.රාජපක්ෂ මහතා

416,නාවින්න, ,

english.nawinnamedicarehospitals.com

Nawinna Medicare Hospital

Telephone+94 11 436 7636 / +94 11 436 7616
E-mail
රෝහණ පෙරේරා මහතා

නො.60, පාර්ක් වීදිය, ,

www.ceylincohealth.com

Ceylinco Healthcare Centre

Telephone+94 11 249 0290, +94 11 537 4374
Fax+94 11 238 7166
E-mail
වෛද්‍ය කුමාර් පතිරණ

නො.829/8 කඩුවෙල පාර, ,

www.sadismahospital.com

SADISMA HOSPITALS

Telephone+94 60 218 7333
Fax+94 60 256 3322
E-mail
වෙනුක නිශාන්ති මහත්මිය

නො.132,එස්.ද එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.ceymed.lk

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD.

Telephone+94 11 430 8877
Fax+94 11 440 0414
E-mail
නිහාල් කොතලාවල මහතා

නො.181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
එම්.ජයවීර මහත්මිය

නො.181,කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
ඩබ්.ජයතිස්ස මහතා

334/4, හෝකන්දර පාර,මොරකැටිය, ,

www.pannipitiya-nursinghome.com

Pannipitiya Medical Services (Pvt) Ltd. 334/4, Hokandara Rd, Moraketiya, Pannipitiya. Tel :+94 11 284 0384, 284 0065, 285 1332 fax :+94 11 430 8671 www.pannipitiya-nursinghome.com Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, C ...

Telephone+94 11 284 0384, 284 0065, 285 1332
Fax+94 11 430 8671
ජේ.එම්.ආර්.ඒ.ජයලත් මහතා

නො.181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
රසික ජයකොඩි මහතා

නො.132, එස්. ද එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.ceymed.lk

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD.

Telephone+94 11 430 8877
Fax+94 11 440 0414
E-mail
එම්.හජීත් මහතා

218, කොටා පාර, ,

westernhospital.lk

Western Hospital

Telephone+94 11 739 2260 / +94 11 268 5413
Fax+94 11 268 2372
E-mail
භානක ප්‍රනාන්දු මහතා

55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

ninewellshospital.com

NINEWELLS CAREMother and Baby Hospital (Pvt) Ltd., 55/1, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo 05. Tel: +94 11 452 0999 E-mail: [email protected] ninewellshospital.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri ...

Telephone+94 11 452 0999
E-mail
චන්දන දේශප්‍රිය

129, එස්. ද එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.winserhospital.com

Winlanka Hospital Private Limited.

Fax+94 11 282 0732
කුමා ද සිල්වා

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, N ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
සුරංග දසනායක

නො 25 1/4 ධර්මපාල මාවත, ,

www.facebook.com/NavastiClinic

Navasti Clinic

Telephone+94 77 814 8042
රුවනි මිය

334/4, හෝකන්දර පාර,මොරකැටිය, ,

www.pannipitiya-nursinghome.com

Pannipitiya Medical Services (Pvt) Ltd.

Telephone+94 11 284 0384, 284 0065, 285 1332
Fax+94 11 430 8671
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website