මනෝ වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය ෂෙහාන් විලියම්ස්

නො:3 ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) ස්වර්ණ විජේතුංග

නො.21, කිරිමන්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 4400 Fax: +94 11 452 4451 E-mail: [email protected] www.asirihospitals.com Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda. + ...

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය ඩී.පී.ඩී.විජේසිංහ

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.එල්.වික්‍රමසිංහ

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය කේ.එල්.වික්‍රමරත්න

නො.186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Phone: +94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205, 24 Hours hotline Fax: +94 11 537 7751 Email: [email protected] Web Site:http://www.parkhospitals.com The Central Hospital 114 ...

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය සමන් වීරවර්ධන

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] New Philip Hospitals (Pvt) Ltd No: 225, Galle Rd, Kalutara +94 34 222 2888 [email protected] www.philip ...

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය අතුල සුමතිපාල - නවක

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය අතුල සුමතිපාල

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය එස්.සිවදාස

62, ඩබ්.ඒ.සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත, ,

www.royalhospitals.com

Royal Hospital (Pvt) Ltd # 62, W.A.Silva Mawatha, Wellawatta, Colombo - 06, Sri Lanka. Hot Line - +94 11 255 9268 General - +94 11 258 6581/258 4212/259 756 Fax : +94 11 259 7698 E-mail : [email protected] www.royalhospitals.com SULAIM ...

Telephone+94 11 258 6581/258 4212/259 756
Fax+94 11 259 7698
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) රංජිනි සෙනවිරත්න

නො:3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය රුමි රූබන්

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය ආසිරි රොද්‍රිගෝ

නො.181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය රසාංජලී රත්නායක

578 ඇල්විටිගල මාවත නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය රමණි රත්නවීර

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
වෛද්‍ය මහේෂ් රාජසූරිය

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය එම්.ඒ.රාජකරුණා

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය ජේ.කේ.ටී.ගාමිණි ප්‍රේමතිලක

නො.186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9250
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය එම්.යූ.පී.කේ.පීරිස්

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka. Emergency: 1566 Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000 Fax: +94 11 451 1199 Email: [email protected] www.lankahospitals.com Hemas Hospitals 389, Negombo Ro ...

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය එස්.පණ්ඩුවාවල

මිරිස්වත්ත පාර, ,

aarogyahospital.com

Arogya Hospital (Pvt) Ltd,

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website