මනෝරෝග වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය ටෘපති සුවීන්ද්‍රන්

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
ටීනා හේෂානි සොලමන්

නො.21, කිරිමණ්ඩල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Surgical Hospital PLC

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 4451
E-mail
වෛද්‍ය එස්.එල්.සද්වානි

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
අචිනි රණසිංහ මිය

55/1,කිරිමණ්ඩල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

ninewellshospital.com

NINEWELLS CAREMother and Baby Hospital (Pvt) Ltd., 55/1, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo 05. Tel: +94 11 452 0999 E-mail: [email protected] ninewellshospital.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri ...

Telephone+94 11 452 0999
E-mail
වෛද්‍ය ලක්මාල් පොන්නම්පෙරුම

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD. No. 13 ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය ආර්.ඒ.රංජිත් පෙරේරා

නො.181, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] www.asirihospitals.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
ක්‍රිෂාර පරණවිතාන මිය

647/2ඒ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
සඳනි මෙන්ඩිස් මිය

නො.181 කිරුළ පාර නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ඒ.ඉස්මයිල්

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
කාන්ති හෙට්ටිගොඩ මිය-බුද්ධි පරීක්ෂණය

මාළඹේ, ,

www.nfth.lk

Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, Sri Lanka.

Telephone+94 11 770 7600/ +94 11 240 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
කාන්ති හෙට්ටිගොඩ-පවුල් සැසිය

මාළඹේ, ,

www.nfth.lk

Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, Sri Lanka.

Telephone+94 11 770 7600/+94 11 240 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
කාන්ති හෙට්ටිගොඩ මිය

මාළඹේ, ,

www.nfth.lk

Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe, Sri Lanka.

Telephone+94 11 770 7600 / +94 11 240 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
නිශාලි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මිය

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) ශානස් ප්‍රනාන්දු

නො.181, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] www.asirihospitals.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
චමින්ගා ‍‍‍ධනපාල මිය

578, ඇග්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
රන්සිරිනි ද සිල්වා මිය

55/1,කිරිමණ්ඩල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

ninewellshospital.com

NINEWELLS CAREMother and Baby Hospital (Pvt) Ltd.,

Telephone+94 11 452 0999
E-mail
රේඛා අත්තිඩිය මිය

නො.60 පාර්ක් වීදිය, ,

www.ceylincohealth.com

Ceylinco Healthcare Centre No. 60, Park Street Colombo 02 Sri Lanka Tel: +94 11 249 0290, +94 11 537 4374 Fax: +94 11 238 7166 Email: [email protected] www.ceylincohealth.com Hemas Hospitals 389, Negombo Road, Wattala. +94 11 788 ...

Telephone+94 11 249 0290, +94 11 537 4374
Fax+94 11 238 7166
E-mail
වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනී

නො.181, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website