රක්තවාත වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය හරිඳු විජේසිංහ

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය ලලිත් එස්.විජයරත්න

නො:3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය ලාලනි පී. වීරසේකර

නො:3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය ප්‍රියානි වනිගසේකර

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) ටී.විද්‍යාසාගර

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩි.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo ...

Telephone18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05.
E-mail
වෛද්‍ය වී.ඩබ්.ජේ.වසන්තතිලක

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය ඒ.ස්ටැනිස්අලස්

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය ඌෂාගෞරි සරවනමුත්තු

62, ඩබ්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත, ,

www.royalhospitals.com

Royal Hospital (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 258 6581/258 4212/259 756
Fax+94 11 259 7698
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) ජීවනි රූබසිංහ

නො:3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වෛද්‍ය එල්. පනාගල

මිරිස්වත්ත පාර, ,

aarogyahospital.com

Arogya Hospital (Pvt) Ltd, Miriswattha road, Gampaha, Sri Lanka Tel: +94 33 222 4592 Fax: +94 33 222 7938 Mail: [email protected] aarogyahospital.com Santa Dora Hospital PO Box 173, Pannipitiya Road, Battaramulla,Sri Lanka. Phone ...

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail
වෛද්‍ය තිලක් මානෙල් නිශ්ශංක

පේරාදෙණිය පාර, ,

www.ccckandy.lk

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy.

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
වෛද්‍ය දුමින්ද මුනිදාස

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, N ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) සුජීවනී කුලකුලසූරිය

නො.181, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax:+94 11 250 8768 E-mail:[email protected] Golden Key Eye & ENT Hospital Limited No: 1175A, Cotta Road, Rajagiriya. Sri Lanka. Tel:+ ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය රෝයි කුලතුංග

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය සමන් ජයනෙත්ති

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය ජයත්‍රී ජාගොඩ

218, කොටා පාර, ,

westernhospital.lk

Western Hospital 218 Cotta Road, Colombo 8, Borella Sri Lanka. Telephone: +94 11 739 2260 / +94 11 268 5413 Fax: +94 11 268 2372 Email (General): [email protected] westernhospital.lk Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda ...

Telephone+94 11 739 2260 / +94 11 268 5413
Fax+94 11 268 2372
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) එ.එන්.එච්.හේරත්

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, N ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය නිහාල් කේ.ඒ.ගුණතිලක

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Winlanka Hospital Private Limited. 129, S.De ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය කැලුම් දේශප්‍රිය

වක්වැල්ල පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
වෛද්‍ය කැලුම් ද සිල්වා

නො.225 ගාලු පාර, ,

www.philiphospitals.com

New Philip Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 34 222 2888
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website