රක්තවාත සහ පුනරුත්ථාපන වෛද්‍යRSS

Show map
වෛද්‍ය(මිය) එස්.එච්.එම්. ද සිල්වා

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය මොනිකා ද සිල්වා

"647/2ඒ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website