කථන භාෂා ව්‍යාථ වේදීය සහ ශ්‍රවණ චිකිත්සකRSS

බුද්ධිමා සමරවීර මිය

නො:3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Accident & Emergency:+94 11 541 0645 Ambulance Service:+94 11 256 4566

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
දිනුෂි අතපත්තු මිය

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී. දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Hemas Hospitals 389, Negombo Road, Wattala. +94 11 788 8888 [email protected] ...

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website