කථන චිකිත්සකRSS

යසස්වි මිය

නො.225, ගාලු පාර, ,

www.philiphospitals.com

New Philip Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 34 222 2888
E-mail
තිසාමැදිනි විජේරත්න මිය

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd.

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
ෂෙහෙන්කා ඈන් වික්‍රමරත්න මිය

578,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වයි.වීරසිංහ මිය

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී. දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd.

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
තනුජා සුදර්ශන් මිය

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
සෞම්‍ය රත්නායක මිය

389, මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Hemas Hospitals

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
කේ.එස්.ඒ.සමින්දා කුරුප්පු මිය

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Frien ...

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
නයෝමි ජයවර්ධන මිය

නො:3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
ස්වර්ණ ජයවර්ධන මිය

නො.181, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
සොනාලි සී.ජයතිලක මිය

578,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
තුෂානි ජයසූරිය මිය

නො:3,ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 11 541 042 / +94 11 541 0419 Helpline:1544 (Short code) +94 11 541 0000 Fax: +94 11 257 5302 Email: [email protected] Accident & Emerg ...

Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
වරුණි බණ්ඩාර මිය

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
නෙත්මි අමරසිංහ මිය

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd.

Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website