නීතිඥවරු: All Listings RSS

Filter listings...
විජිත් මලල්ගොඩ, ජනාධිපති නීතිඥ

Vijith Malalgoda, President's Counsel LLM (Aberdeen)

Telephone+94 11 245 8296
ජයන්ත ජයසූරිය, ජනාධිපති නීතිඥ

Jayantha Jayasuriya, President's Counsel Mphil (Hong Kong)

Telephone+94 11 245 8293
කඩවතාරච්චි ඇසොෂියේටිව්ස්

වරාගොඩ පාර, ,

FIRM OVERVIEW Contact Person Name Dr. Dheeshana Kadawathaarachchi Establishment year Attorney in main Office 1 All Attorney 1 Affiliation

Telephone+94 7 142 0393
E-mail
සිරි ඒ පෙරේරා

74, පරණ පාර, ,

FIRM OVERVIEW Contact Person Name Siri A. Perera Establishment year 1965 Attorney in main Office - All Attorney - Affiliation

Telephone+9477 736 5028 /+94 77 736 5028
Fax+94 34 558 1210
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website