නීතිඥවරු: All Listings RSS

Filter listings...
එම්.ඒ.එම්. ලෆීර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

M.A.M. Lafeer LLB (OUSL) Tel 214 7888

Telephone214 7888
රිද්මා කුරවිට මිය

Ridma Kuruwita, Ms Post Attorney Diploma in Intellectual Property Law (Sri Lanka Law College) Tel 214 7888 Ext. 303

Telephone214 7888 Ext. 303
Kushika Kumarasiri, Ms

Kushika Kumarasiri, Ms LLB (OUSL) Tel 214 7888

Telephone214 7888
ධනුෂන් කනේෂයෝගන්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Danushan Kaneshayogan LLB (Hons) London Tel 214 7888

Telephone214 7888
Nalini Kanthasamy, Ms

Nalini Kanthasamy, Ms BSC (Hons) London LLB (OUSL) Tel 214 7888

Telephone214 7888
Nishara Jayaratne, Ms

Nishara Jayaratne, Ms LLB (Hons) University of Kent Tel 214 7888 Ext. 308

Telephone214 7888 Ext. 308
Randima Fernando,Mrs

Randima Fernando,Mrs LLM (UK), Diploma in HRM (JMC, Colombo) Tel 214 7888 Ext. 307

Telephone214 7888 Ext. 307
Chrisanga Fernando, Ms

Chrisanga Fernando, Ms Tel 214 7888 Ext. 349

Telephone214 7888 Ext. 349
Avindra de Silva, Ms.

Avindra de Silva, Ms. LLB (London), Diploma in Forensic Medicine (Colombo) Diploma in International Relations (BCIS) Tel 214 7888 Ext. 420

Telephone214 7888 Ext. 420
Samadari Piyasena, Ms.

Samadari Piyasena, Ms. LLB (London), Diploma in Forensic Medicine (Colombo) Tel 214 7888 Ext. 111

Telephone214 7888 Ext. 111
Mihiri de Alwis, Ms

Mihiri de Alwis, Ms Advanced Diploma in Management Accounting Bachelor of Business Administration (Hons)

හංස අබේරත්න

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Hansa Abeyrathne LLB (Hons)

ඉන්දුල රත්නායක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Indula Ratnayake LLB (Colombo), CIMA (Passed Finalist),Post Attorney Diploma in Intellectual Property Law

Jayalakshi de Silva, Mrs.

Jayalakshi de Silva, Mrs. LLB (Hons)(Lon), Diploma in International Trade Law Advanced Certificate in Customs

චාරුක ඒකනායක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Charuka Ekanayake LLB(Hons) (Lon)

Sabrina Ahmed, Mrs.

Sabrina Ahmed, Mrs. LLB (Hons) (Lon),LLM (Kings College), Barrister (Hons)(Lincolns Inn) Tel 214 7888 Ext. 405

Telephone214 7888 Ext. 405
Induni Punchihewa, Ms.

Induni Punchihewa, Ms. Diploma in Human Rights, (University of Colombo) Post Attorney Diploma in International Trade

Eroma Nanayakkara, Mrs.

Eroma Nanayakkara, Mrs. LLB (Colombo) Tel 214 7888 Ext. 132

Telephone214 7888 Ext. 132

K.V. Indika, Ms.

0 reviews
K.V. Indika, Ms.

K.V. Indika, Ms. Tel 214 7888

Telephone214 7888
චමල්කා සමරසිංහ මිය

Chamalka Samarasinghe, Mrs. LLB Tel 214 7888

Telephone214 7888
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website