නීතිඥවරුRSS

රොහාන්ත අබේසූරිය

Rohantha Abeysuriya LLB (Colombo), Diploma in International Affairs (BCIS)

Telephone+94 11 242 4889
අර්ජුන ඔබේසේකර

Arjuna Obeyesekere LLM (Cantab)

Telephone+94 11 243 3219
විරාජ් දයාරත්න

Viraj Dayaratne BA (Colombo), LLM (Wales)

Telephone+94 11 244 1002
ජනක් ද සිල්වා

Janak de Silva BCL (Oxford), LLM (London), Hubert H. Humphrey Fellow (Michigan State University), Shell Centenary Scholar

Telephone+94 11 247 1900
පරින්ද රණසිංහ

Parinda Ranasinghe LLM (National University of Singapore),LLM (Malta), Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 242 4892
අයේෂා ජිනසේන මිය

Ayesha Jinasena, Ms LLM (London), Diploma in Intellectual Property, Diploma in Trade Law, Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 238 1148
ප්‍රියන්ත නාවන්න - එල්.එල්.බී. (ලන්ඩන්)

Priyantha Nawana- LLM (London), Diploma in Oceans Law & Policy (Rhodes, Greece), Diploma in Forensic Medicine & Science (Colombo)

Telephone+94 11 232 7765
ඒ.එච්.එම්.ඩී. නවාස්

A.H.M.D. Nawaz LLB (Colombo), LLM (London), LLM (Colombo), LLM (WCL, AU) Fullbright Humphrey Fellow, Chevening Scholar

Telephone+94 11 243 4820
නීල් උණම්බුව

Niel Unamboowe LLM (Intellectual Property) (George Washington University DC, USA), LLM (Intellectual Property) (University of Turin, WIPO "Worldwide Academy)

Telephone+94 11 242 4895
වර්සාන් ජමීල් මහත්මිය

Farzana Jameel, Mrs. LLB (Colombo), LLM (Colombo), LLM (London)

Telephone+94 11 243 6560
ඉන්දිකා ඩිමුනි ද සිල්වා මහත්මිය

Indika Demuni de Silva, Mrs. LLM (London)

Telephone+94 11 232 0983
යසන්ත කෝදාගොඩ

Yasantha Kodagoda LLM (London), Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 242 4890
සරත් ජයමාන්න

Sarath Jayamanne BSC (Sri Jayawardenapura), MSC in Criminology &Criminal Justice (Oxford), Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 245 8288
සංජේ රාජරත්නම්

Sanjay Rajaratnam LLM (Merit) (Queen Mary, University of London),Solicitor (England & Wales)

Telephone+94 11 232 0776
දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්රමසිංහ

Dilrukshi Dias Wickramasinghe, Mrs. LLM (Commercial Law) (Monash), Solicitor & Barrister (England& Wales)

Telephone+94 11 238 1299
වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර

Wasantha Nawaratne Bandara LLB, LLM, LLM (London), Diploma in Forensic Medicine,Full Brighter(H.H)

Telephone+94 11 242 4893
ෂවීන්ද්ර ප්රනාන්දු, ජනාධිපති නීතිඥ

Shavindra Fernando, President's Counsel LLM (Public International Law) (Colombo),LLM (Commercial & Corporate Law)(Kings College, London), Chevening Fellowship 2010 of Birmingham

Telephone+94 11 243 3798
එම් එන් බී ප්රනාන්දු, ජනාධිපති නීතිඥ

M.N.B. Fernando, Mrs., President's Counsel LLM (London), LLB (Colombo)

Telephone+94 11 243 3698
දප්පුල ද ලිවේරා, ජනාධිපති නීතිඥ

Dappula de Livera, President's Counsel LLM (London)

Telephone+94 11 245 8294
අනූෂා නවරත්න

Anusha Navaratne, Ms. LLB (Colombo), LLM (London), Post Graduate Diploma in International Affairs (BCIS)

Telephone+94 11 232 3324
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website