නීතිඥවරුRSS

සුදර්ශන ද සිල්වා මහතා (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sudarshana de Silva (abroad) LLB (OU), LLM (Colombo), Post Graduate Diploma in International Relations (BCIS) Tel 247 1901

Telephone247 1901
ලක්මාලි කරුණානායක මිය

Lakmali Karunanayake, Mrs. Diploma in Transitional Justice ICTJ- Cape Town Tel 238 1169

Telephone238 1169
අසාර්ඩ් නවාවි

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Azard Navavi Tel 238 1181

Telephone238 1181
මහේන් ගොපල්ලව

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Mahen Gopallawa LLB (Colombo), LLM (Colombo), LLM (NUS, Singapore) Tel 247 2512

Telephone247 2512
ශනිල් කුලරත්න

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone238 1179
පාලිත මැතීව් සහ සමාගම

172, හල්ස්ඩොප් පාර, ,

www.cmathew.com/palithamathew

FIRM OVERVIEW Palitha Mathew & Company is composed of a Senior Group of Lawyers who have appeared in the District Court, Commercial High Court, Court of Appeal, Supreme Court, the Labour Tribunal and Industrial Courts. We provide a full service, b ...

Telephone+94 11 3135440
Fax+94 11 2471255
E-mail
එස් තුරෙයිරාජා

LLB (Colombo), LLM (London), Diploma in Forensic Medicine (Colombo), Diploma in Business Information Technology, Diploma in Computer Appliances

කපිල වෛද්‍යරත්න, ජනාධිපති නීතිඥ

Kapila Waidyaratne, President's Counsel BA (Econ) (Colombo),MA (International Relations) (Colombo), Solicitor (England& Wales)

Telephone+94 11 243 8792
සුහද ගමලත්, ජනාධිපති නීතිඥ

Suhada Gamalath, President's Counsel LLM (Aberdeen)

Telephone+94 11 232 0588
බිම්බා තිලකරත්න, ජනාධිපති නීතිඥ

Bimba Tillekeratne, Mrs. President's Counsel LLB (Colombo), Post Graduate Diploma (ISS, the Hague)

Telephone+94 11 435 4754
වයි ජේ ඩබ් විජේතිලක

President's Counsel LLM (London)

Telephone+94 11 244 0239
ඉරෝමා නානායක්කාර මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Varunika Hettige, Mrs. LLB (Colombo), LLM (UK)

Telephone+94 11 238 1175
දිලීප පීරිස්

Dileepa Peeris LLB (Colombo)

Telephone+94 11 238 1172
අනුෂා ප්රනාන්දු

Anusha Fernando LLB (Hons) (Colombo), LLM(Hons)(Malta)

Telephone+94 11 247 1899
විවේකා සිරිවර්ධන මහත්මිය

Viveka Siriwardena, Mrs. LLM (WSU, Michigan), MA (Colombo)MPA (Sri J.), B.Sc (Hons)(Colombo)

Telephone+94 11 247 1899
චේතිය ගුණසේකර

Chethiya Goonesekere LLM (Wales), Diploma in Forensic Medicine & Science (Colombo)

Telephone+94 11 243 3319
Image

Stats

There are 35027 listings, 1279 categories and 92 owners in our website