පර්යේෂකවරුRSS

මහාචාර්ය බි.එස්. බණ්ඩාර කරුණාරත්න

44, දන්ගොල්ල, , , , 20000

Qualifications: B.Sc; Ph.D Scientific disciplines: Affiliation:Dept. of Physics, University of Peradeniya

Telephone(081) 2389949
මහාචාර්ය යු. පි.ඊ.එච්. කරුණනායක

380/71, බෞද්ධාලෝක මාවත, , , , 00700

Qualifications: B Sc (Cey); M Sc (Lond); Ph D (Lond); D I C; F I Chem C; Dip rDNA (uppsala) Scientific disciplines: Biochemistry and Molecular Biology Affiliation:Fellow, Third World Academy of Sciences; Member, American Association for the Advancem ...

Telephone(011) 2697538
Fax(011 2697166
E-mail
මහාචාර්ය එස්. ජයවීර

410/127, බෞද්ධාලෝක මාවත, , , , 00700

Qualifications: B A; M A (Lond); Ph D (Lond); D Litt (h.c) (Cmb); D Litt (h.c) (OUSL) Scientific disciplines: Education / Gender Studies Affiliation: SLAAS, SLFUW, SLAAED, CENWOR

Telephone(011) 2691654
Fax(011) 2369530 (011) 2502153
E-mail
මහාචාර්ය ඩබි. පි. ජයසේකර

4/19, පිට කන්ද පාර, අන්නිවත්ත, , , , 20000

Qualifications: B Sc Eng (Lond); Ph D (Lond); F I E F (Lond); F I E (SL) Scientific disciplines: Electrical Engineering Affiliation: University of Peradeniya

Telephone(081) 2232697
E-mail
මහාචාර්ය යු.එමි. ජයසේකර

8/2, සේනානායක පෙදෙස, නාවල, , , , 10250

Qualifications: B VSc; M Sc; Ph D Scientific disciplines: Veterinary Medicine, Pathology Affiliation: University of Sabaragamuwa, Belihuloya.

Telephone(011) 2805439
මහචාර්ය එමි.එමි. ස්මයිල්

159, K කින්ස්ලි පාර, , , , 00800

Qualifications:MBBS (Cey); M D(Cey); D T M & H; Ph D (McGill),, FNASSL Scientific disciplines: Medicine – Parasitology

Telephone(011) 2695880
Fax(011) 4405902
E-mail
මහාචාර්ය රෝහිනි හේවාමාන්න

530/7, හැච්ලොක් පාර, , , , 00600

Qualifications: B Sc; M Sc; Ph D Scientific disciplines: Radiobiology Affiliation: University of Colombo

Telephone(011)2582915
E-mail
මහාචාර්ය එචි. ඩි. ගුණවර්ධන

79/1B, වුඩිලන් ඇවිනියු, කළුබෝවිල, , , , 10350

Qualifications: B Sc (Cey); Ph D (Salford); C Chem; F I Chem C Scientific disciplines: Analytical Chemistry Affiliation: Dept. of Chemistry, University of Colombo, Colombo 3

Telephone(011) 2765552
Fax(011) 2503367
E-mail
මහාචාර්ය ආර්. පි. ගුණවර්ධන

33, පාක් පෙදෙස , දන්ගොල්ල, , , 20000

Qualifications: B Sc (Hons); Ph D; FI Chem.C Scientific disciplines: Chemistry Affiliation: University of Peradeniya, Peradeniya.

Telephone(081) 2225379
E-mail
මහාචාර්ය ආර්.ඒ  එල්.එච්. ගූණවර්ධන

D119, හිරැස්සගල පාර, , , , 20000

Qualifications: B A; Ph D (Lond) Scientific disciplines: History Affiliation: Emeritus Professor, University of Peradeniya, Peradeniya

Telephone(081) 2218100
Fax(081) 2218041
E-mail
මහාචාර්ය ඒ.ඒ.එල්. ගුණතිලක

Qualifications: B Sc (Cey); Ph D (Lond); D I C; F I Chem C; C Chem(SL); Fellow of the 3rd World Academy of Science Scientific disciplines: Organic Chemistry; Natural Products Chemistry; Medicinal Chemistry; Chemistry of Medicinal Plants and Smbiotic Mi ...

Telephone520 621 9932
Fax520 621 8378
E-mail
මහාචාර්ය සි. වි. එස්. ගුණතිලක

පේරාදෙණිය පාර, , , , 20000

Qualifications: M Sc; Ph.D Scientific disciplines: Tropical Plant Ecology Affiliation: Dept. of Botany, University of Peradeniya, Peradeniya.

Telephone(081) 2394526
Fax(08) 2388018
E-mail
මහාචාර්ය එචි. පි.එම් ගුණසේන

27, පාක් ඇවිනියු, දන්ගොල්ල, , , , 20000

Qualifications: B Sc (Agric); Ph D (Reading); D Sc. Scientific disciplines: Agronomy Affiliation: University of Peradeniya, Peradeniya

Telephone(081) 2386747 0777 349350
E-mail
මහාචාර්ය කේ. ජි. ඒ. ගුණසේකර

අංක 100 , කඩුවෙල පාර, , , , 10350

Qualifications: B Sc; M Sc; Ph D Scientific disciplines: Agricultural Engineering Affiliation: University of Vocational Technology (UNIVOTEC),

Telephone01126223958 0718306878
E-mail
මහාචාර්ය ජේ. එන්. ඹි. ෆනැන්ඩෝ

, , , 10400

Qualifications: B.Sc (Cey); Ph D (Lond); D I C; FRSC; C Chem; FI Chem C: FRACI Scientific disciplines: Physical Chemistry Affiliation: Institute of Chemistry Ceylon/ College of Chemical Science

Telephone(011) 2645501
Fax(011) 2861241
E-mail
මහාචාර්ය පි. ජයනාත් එදිරිසිංහ

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, , , , 20000

Qualifications:B Sc; Ph D Scientific disciplines: Zoology/Entomology

Telephone(081)2394201
E-mail
මහාචාර්ය එම්. ඒ. කේ.එල්. දිසානායක

45, පාර්ක් පාර, , , , 20000

Qualifications: B Sc (Cey); M S; Ph D (Indiana) Scientific disciplines:Solid State Physics; Material Science Affiliation: Department of Physics, University of Peradeniya, Peradeniya.

Telephone081 – 2384365 077 7130667
Fax081 -2389026
E-mail
මහාචාර්ය වෛද්‍ය ජොති සි. බි. දිසානායක

65, රජපිල්ල මාවත, , , , 20000

Qualifications: B Sc , D.Phil (Oxford); D Sc (Oxford) Scientific disciplines: Geology Affiliation: University of Peradeniya, Peradeniya.

Telephone(081) 2222590
Fax(081) 2232131
E-mail
මහාචාර්ය කේ අයි. ඩින්

248/194, හිල් පාර, , , , 10350

Qualifications: M B B S; M D; M S; F R CS Scientific disciplines: Medicine; Surgery Affiliation: Department of Surgery, University of Kelaniya Medical School

Telephone(011) 2737702
E-mail
මහාචාර්ය එන්.ආර්. ඩි සිල්වා

19, බන්ඩාරගම පාර, , , , 10120

Qualifications: MBBS (C’bo), M.Sc (Lon), MD(C’bo) Scientific disciplines: Medical Parasitology Affiliation: University of Kelaniya

Telephone(011) 2866433 (011) 2961143
Fax(011) 2958337
E-mail

Stats

There are 28649 listings, 863 categories and 102 owners in our website

අමතන්න

+94 777 303 270