පොත් සාප්පුRSS

සරසවි පොත් හල (පුද්)සමාගම

2බී, සමුද්‍රදේවි මාවත, ,

Telephone+94 11 281 4923
විජිත යාපා පොත්හල

යුනිටි ප්ලාසා, 02, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 259 6960
Fax+94 11 259 6955
සරසවි පොත්හල

14, අඟුරුවාතොට පාර, ,

Telephone+94 34 226 2202
සමයවර්ධන පොත්හල (පෞද්) සමාගම

63/1/2, පළමු මහල, ,

Telephone+94 11 291 1235
Fax+94 11 291 1235
ජෙයා බුක් මධ්‍යස්ථානය

91-99, ඉහළ බිම්, වන මහල පීපල්ස් පාක් සංකීර්ණය, ,

Telephone+94 11 243 8227 / +94 11 740 0708 / +94 11 740 0711
E-mail
හත්ති බුක් ඩිපොටි

112/1/5, මැලිබන් විදිය, ,

Telephone+94 11 488 3803
E-mail
හත්ති බුක් ඩිපොටි

25/7, දෙවැනි හරස් විදිය, කොටුව, ,

Telephone+94 11 233 2672
E-mail
කාගිල්ස් බුක් සිටි

3-30, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

www.cargilsceylon.com

Telephone+94 11 259 3035
E-mail
නන්දන් ප්‍රින්ටර්ස්

08, කොටුගොඩැල්ල වීදිය, ,

Telephone+94 81 222 3694
මල්පියලි රෝයල් පොත් හල

14 ඒ, කොමර්ෂල් මධ්‍යස්ථානය, ,

Telephone+94 57 222 4498
එම්ජේ ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම

39-1 / 1, ජයසිංහ පාර, ඕෆ් බලපොකුණ පාර, ,

Telephone+94 11 451 0210
ඇඩ්මන් ඇසෝෂියේට්ස් ඉන්ටනැෂනල්

ග්‍රීන් මිඩෝව්, අංක 9, යෝධ මාවත, සිද්ධමුල්ල, ,

සමුද්දා පොත් සාප්පුව

12, පුත්තලමි පාර, ,

Telephone+94 37 222 4231
රෝයල් බුක් ෂෝප් (මල්පියලි)

14/A, පහල මහල, කමර්ෂල් සෙන්ටර්, ,

Telephone+94 57 222 4498
සත්මිණිප්‍රින්ටර්ස්

24/1 ඒ, මාකොළ දකුණ, ,

Telephone+94 11 291 5663
සීවලී පොත්හල (පෞද්) සමාගම

16, යටිනුවර වීදිය, ,

Telephone+94 81 222 4292
තිලිනපොත් හල

436/42, ඇල්විටිගල මාවත, ,

Telephone+94 11 553 5050
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website