අැදුම් RSS

රේමන්ඩ්

11ඒ, ඇල්ප්‍රඩ් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 230 1880
රන්ගෝලි

2-68, 2වන මහල, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

Telephone+94 11 250 2301
රාමොනාස්

223, කෙලින් වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 9941

පූමා

0 reviews
පූමා

2-62, 2වන මහල, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

Telephone+94 11 258 8849
ප්‍රෙස්ටිජ්

3-40, 3 වන මහල, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

Telephone+94 11 490 9804
ප්‍රෙනීතා ෆැෂන්

22, කුමරතුංග මුණිදාස මාවත, ,

Telephone+94 11 256 5999
ප්‍රසන්න බතික්ස් - කොළඹ 11

35, කෙලින් වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 8462
ප්‍රසන්න බතික්ස් - කොළම 04

37, 3 වන මහල, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

Telephone+94 11 259 5704
පර්ල් රිචි

ජී-33එෆ්, බිම් මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 257 4373
පැරිස් ගැළරි

ජී-5, බිම් මහල, ක්‍රෙස්කැට් සාප්පු සංකිර්ණය, ,

පී ඇන්ඩ් ඒ ෆැෂන් ස්ටොර් - කොළඹ 03

1-15, 1 වන මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 562 9389
පී & ඒ ෆැෂන් ස්ටෝර් - කොළඹ 04

64, ඩෙවිඩ්සන් පාර, ,

Telephone+94 11 250 0295
ඔනිමකා ගැළරි

110, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මාවත, ,

Telephone+94 11 258 2580
ඕඩෙල් - කොළඹ 03

L-19ඒ, 1වන මහළ, ක්‍රෙස්කැට් සාප්පු සංකිර්ණය, ,

Telephone+94 11 470 0984
ඕඩෙල් - කොළඹ 04

1-29, 1 වන මහල, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

www.odel.lk

Telephone+94 11 259 5763
ඕඩෙල් - කොළඹ 07

5, ඇලෙක්සැන්ඩර් පෙදෙස, ,

www.odel.lk

Telephone+94 11 472 2200
ඕෂනික් ඉම්පෙක්ස්

192, කෙලින් වීදිය, ,

Telephone+94 11 233 6720
ලිනන් ඇන්ඩි වන්

30, ටෙරින්ටන් පෙදෙස, ,

E-mail
කහිමියාෂුගර්

260, ගාලු පාර , කොල්ලුපිටිය හංදිය, ,

Telephone+94 11 257 3255
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website