අමාත්‍යාංශ: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත, ,

www.moe.gov.lk

දැක්ම ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ හවුල්කරුවන් වන දක්ෂ පුරවැසි පිරිසක් මගින් ජාත්‍යන්තර සමාජයේ විශිෂ්ටත්වය කරා එළඹීම. මෙහෙවර පාර්ශවකරුවන් තෘප්තිමත් භාවයට පත්වන අයුරින් කාර්යක්ෂමතාව හා උසස් ගුණාත්මක භාවයට යොමුවන අධ්‍යාපනයේ නවීකරණය කරන ලද හා නූතන ප්‍රවේශයක ...

Telephone+94 112 785141-50
Fax+94 11 278 7578
E-mail
අධිකරණ අමාත්‍යංශය

කොළඹ 12,

www.justiceministry.gov.lk

"යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ කාර්යක්ෂම ක්රමය" ගෝලීය ප්රගමනයක් සහ එහි ජීවත් වන ජනතාවගේ ජන අභිලාෂයන් අනුව සමාජ අවශ්යතා සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීමට නීති ප්රතිසංස්කරණ. මෙහෙවර ප්රතිපත්ති, සැලසුම් හා වැඩසටහන් සකස් කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම අධිකරණ කාර්යක්ෂම ...

Telephone(94) 1 2323022
Fax(94) 1 2320785
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

8 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, , , 10120

www.cultural.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=fr

අරමුණු දීප ව්‍යාප්තව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ජාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් දේශීය සංස්කෘතියේ ජාතික අනන්‍යතාවය සහ විවිධත්වය සහතික කිරීම උදෙසා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම. අන්තර්ජාතික පිරිවිතරයන් හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව, ශ්‍රී ලාංකේය ...

Telephone+94 11 2861108
Fax+94 11 2872004
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

ආපදා අමාත්‍යාංශය, විද්‍යා මාවත, ,

www.disastermin.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view

දැක්ම වඩාත් සුරක්ෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් කරා මෙහෙවර ස්වභාවික සහ මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ව්‍යසන ඵලදායීව වලක්වා ගැනීම සහ අවම කිරීම තුළින් සාමකාමී, සෞභාග්‍යමත් සහ ගෞරවනීය වු මිනිස්​​ ජීවිතයකට වාසස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇති කිරීම. අභිමතාර්ථ ආපදාව ...

Telephone+94-112-665170
Fax+94-112-665170
E-mail
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

15/5, බාලදක්ෂ මාවත, ,

defence.lk

දැක්ම "සැම සුරැකි සාමකාමි දේශයක්" මෙහෙවර "භෞමික අඛණ්ඩතාවයෙන් යුත් සුරක්ෂිත, ස්වෛරී රටක් තහවුරු කිරීම උදෙසා උපායමාර්ගික සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවිම"

Telephone+94 11 243 0860
Fax+94 11 254 1529
E-mail
උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය "මගනැගුම මහමැදුර" 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, ,

www.mohsl.gov.lk

දැක්ම කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂිත හා නව තාක්ෂණය මත පදනම් වූ මාර්ග ජාලයක් සතු මහාමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ අද්විතීය සේවා සපයන්නා වීම මෙහෙවර විශේෂඥ දැනුම, අති නවීන තාක්ෂණය සහ රාජ්‍ය සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කරමින් පුරවැසි අවශ්‍යතාවන්ට සහ ජාතික සංවර්ධන අභිමතාර්තයන්ට අනුක ...

Telephone+ 94 (0) 11 2871821-30
Fax+ 94 (0) 11 2863296
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය

2 වන මහල, කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලය, ,

www.labourmin.gov.lk

දැක්ම “තෘප්තිමත් ඵලදායි ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම බලකායක්” මෙහෙවර කාර්මික සාමය හා සහයෝගීතාව, සමාජ සුරක්‍ෂිතභාවය, කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා ඵලදායිතාව තුළින් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම පරමාර්ථ ත්‍රෛපාක්ෂික සබඳතාව බලාත්මක කිරීම සහ ශක්තිමත් කිරීම. විශ්ව ...

Telephone+94 11 258 1991
Fax+94 11 236 8165
E-mail
කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්‍යාංශය

73/1, ගාලු පාර, , , 67337

www.industry.gov.lk

Contact Details Minister Hon.Rishad Bathiudeen T:0112435248/0112391838 F:0112390885R:0112503889/0322266856 E - mail:[email protected] Secretary Mr.Anura Siriwardana  T:0112436124/0112436123/0112394032 F:0112449402 ...

Telephone+94 11 239 2149
Fax+94 11 243 4034
E-mail
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අංක 73/1, ගාලු පාර, ,

www.industry.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=fr

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කර්මාන්ත අංශයේ සංවර්ධනය කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. කර්මාන්ත අංශයේ වර්ධනය සදහා මූලික වගකීම දරනු ලබන කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමෙහිලා මූලිකව ක්‍රියා කරනු ලබ ...

Telephone+94-11-2392149, 2392150, 2327554
ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය

9, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, ,

www.sportsmin.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ 2010 අප්‍රේල් 30 දින අංක 1651/20 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ස්ථාපනය කරනු ලැබීය. ඒ අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් පහත පරිදි වේ. රජයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට සමගාමීව ක්‍රීඩාව පිළිබඳව ප ...

Telephone011 2685390, 011- 2697934
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

5වන මහල, සෙත්සිරිපාය 2, ,

www.childwomenmin.gov.lk/%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%8

දැක්ම ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත වන්නා වූ අභිමානවත් දේශයක් කරා මෙහෙවර අභිමානවත් දේශයක් වෙනුවෙන් සමාජ-ආර්ථික බලගැන්වීම, සමාජ වටිනාකම් ප්‍රවර්ධනය සහ අදාළ සියලු පාර්ශවයන්ගේ උපායමාර්ගික ඒකාබද්ධ සහභාගීත්වය ලබාගැනීම මඟින් ළමා හා කාන්තා අයිතිවාස ...

Telephone+94 11 2186055
Fax+94 11 2187249
E-mail
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, රජමල්වත්ත පාර, ,

www.agrimin.gov.lk

ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය නම් විරුදාවලිය ලත් ශී‍්‍ර ලංකාව නිල් පැහැ මුහුදින් වට වු කදුඑ බිදුවක හැඩය ගත් වර්ග කි.මී.65000 ක විශාලත්වයක් ඇති දිවයිනකි‍. වර්ෂය පුරා පැතිරුණු මධ්‍යස්ථ දේශගුණය" සාරවත් පස දසත පැතිරුණු ගංගා ජාලය තුළින් ලැබෙන අප‍්‍රමාණ ජලස්කන්ධය යල ...

Telephone2869553, 2872093, 2872097, 2888908,2887421,2888902
Fax+94 11 286 8910
E-mail
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය "ගොවිජන මන්දිරය"

80/5, රජමල්වත්ත පාර, ,

www.agrimin.gov.lk

ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය නම් විරුදාවලිය ලත් ශී‍්‍ර ලංකාව නිල් පැහැ මුහුදින් වට වු කදුඑ බිදුවක හැඩය ගත් වර්ග කි.මී.65000 ක විශාලත්වයක් ඇති දිවයිනකි‍. වර්ෂය පුරා පැතිරුණු මධ්‍යස්ථ දේශගුණය" සාරවත් පස දසත පැතිරුණු ගංගා ජාලය තුළින් ලැබෙන අප‍්‍රමාණ ජලස්කන්ධය යල ...

Telephone+94-11-286 9553
Fax+94-11-2868910
E-mail
ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

80, ශ්‍රීමත් එර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, ,

www.petroleummin.lk

අපගේ දැක්ම පෙරභාග සහ පසුභාග ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරථිකයේ පෙර ගමන්කරුවා බවට පත් කිරීම අපගේ මෙහෙවර රටේ බලශක්ති අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සඳහා ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තයේ පෙරභාග සහ පසුභාග ක්‍රියාකාරකම් තිරසාරාත්මක ව, කාර්යක්ෂම ව හා ඵලදායී ව කළමනාකරණ ...

Telephone(+94) 112564969 / (+94) 112370033 / (+94) 112370032
Fax(+94) 112372115
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

මිලෝදා, බ්‍රිස්ටල් මාවත,

www.mnpea.gov.lk/web/index.php?lang=si

අරමුණු ආර්ථික සංවර්ධනය සපුරා ගැනීම. දරිද්‍රතාවය තුරන්කිරීම. විරැකියාව තුරන්කිරීම සහ ඌන රැකියා නියුක්තිය අවම කිරීම. දේශීය ඉතුරුම් ඉහළ නැංවීම මගින් ආයෝජන ප්‍ර‍වර්ධනය. ආර්ථික හා සමාජීය යටිතල පහසුකම් ප්‍ර‍වර්ධනය. විදේශීය ආධාර ඉහළ නංවාගැනීම. සාධාරණ වෙළඳ ...

Telephone+94 11 446 1500 / +94 11 232 2867
Fax+94 11 247 3643 / +94 11 233 9732
තාක්ෂණික, පර්යේෂණ හා පරමාණුක ශක්ති අමාත්‍යාංශය

408, ගාලු පාර, , , 300

www.motr.gov.lk

The Ministry of Technology and Research, is mandated with the subjects, functions and the institutions set out in the Notification published in Gazette Extraordinary No. 1681/3 of November 22nd, 2010 as amended by Notifications published in Gazette Extrao ...

Telephone+94 11 237 4700
Fax+94 11 237 4765
තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

310, ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත, ,

minpost.gov.lk/tpost/canvas/

Telephone+94 11 242 2591/3
Fax+94 11 244 0488
E-mail
දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

එන්.එම්.පෙරේරා මාවත, , , 200

www.indigenousmedimini.gov.lk

The Ministry of Indigenous Medicine was established on 14.02.1980 to fast track therevival of the ayurvedic medical practice and by today it has passed three decades of fruitful existence. Since the granting of cabinet status to the portfolio of Indigenou ...

Telephone+94 11 267 6376
Fax+94 11 267 6377
E-mail
ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය

මාළිගාවත්ත පාර, ,

www.fisheries.gov.lk

ශ්‍රි ලංකාවේ ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමී ආයතනය වනුයේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයයි. ධීවර සම්පතෙහි තිරසාර උපයෝගිතාවය සඳහා සැලසුම්, ප්‍රතිපත්ති සහ උපායමාර්ග සැකසීම සඳහා ධීවර අමාත්‍යාංශය සෘජු දායකත්වයක් සපයයි. ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට ...

Telephone+94-11-2446183-4
Fax+94-11-2541184
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website