අමාත්‍යාංශ: All Listings RSS

Filter listings...
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

බත්තරමුල්ල, කෝට්ටේ - බෝපේ පාර, , , 200

www.mohsl.gov.lk

The Ministry of Highways, Ports & Shipping is the apex organization in Sri Lanka for the Ports and Highways sector. It is responsible for the formulation of policies, programmes and projects in regard to the subjects of Ports, Highways and Expressways ...

Telephone+94 11 287 1821 - 30
Fax+94 11 286 3296
E-mail
තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

310, ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත, ,

minpost.gov.lk/tpost/canvas/

Telephone+94 11 242 2591/3
Fax+94 11 244 0488
E-mail
විදුලිබල හා පුනර්ජනනී බලශක්ති අමාත්‍යංශය

72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, ,

www.powermin.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික සංවර්ධනය හා එක්ව ගමන් කරන ඉහළම ජාත්‍යන්තර පරිචයන් අනුව සැකසුණු කාර්යක්ෂම හා ක්‍රියාශීලී බලශක්ති අංශයක් ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කිරීම. අපගේ මෙහෙවර විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර වනුයේ සැමට විදුලිය සපයමින් විශ්වාසදායක, ආරක්ෂාකාරී, ...

Telephone+94 11 257 4922
Fax+94 11 257 4743
E-mail

34, නාරාහේන්පිට පාර, , , 200

Contact Details Minister Hon.C.B.RathnayakeT:0112807270 0112807271F:0112807272 R:0112596440 E-mail:[email protected] Deputy MinisterT: F: R: E-mail: Secretary Mr.Victor Samaraweera T:0112807279F:0112807280R:011 ...

Telephone+94 11 280 7282
Fax+94 11 280 7280
ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය

බත්තරමුල්ල", "කෝට්ටේ - බෝපේ පාර, , , 200

www.productivitymin.gov.lk

VISION Lead catalyst and inspirer in the transformation of Sri Lanka into a country that constantly reaches higher orders of proactivity, productivity,innovation, value orientation, prosperity, and happiness. MISSION To sustain an enabling policy frame ...

Telephone+94 11 218 7096
Fax+94 11 218 6019
E-mail
රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

නිදහස් චතුරස්‍රය, ,

www.pubad.gov.lk

හැඳින්විම සිවිල් පරිපාලනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය, ප්‍රාදේශිය පරිපාලනය, ග්‍රාම පරිපාලනය, සිවිල් ලියාපදිංචිය සහ සේවක සුභසාධනය ආදියට අදාල සේවාවන් සඳහා පහසුකම් සැපයීම සහ සම්බන්ධීකරණ ...

Telephone+94 11 269 6211-3
Fax+94 11 2695279
E-mail
රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

06 වන මහල.සෙත්සිරිපාය, II අදියර, , , 200

www.reformsmin.gov.lk

Telephone+94-11-2187155
Fax+94-11-2187153
E-mail
මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත්‍යාංශය

302, ගාලු පාර, , , 67337

Contact Details Minister Hon. Dr.Mervin SilvaT:0112592659F:0112593778 R:0112816466 E-mail: Deputy MinisterT: F: R: E-mail: Secretary Mr.H.P.C.Hearth T:0112592678F:0112593773R:0713345345E-mail: Media Secr ...

Telephone+94 11 259 2674
Fax+94 11 259 3773
E-mail
නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය

146, ගාලු පාර, , , 200

www.resettlementmin.gov.lk

Vision ?? Satisfied Community of Resettled People who contribute positively to the society and national economy??br /> Mission" To ensure secured and dignified life for the people internally displaced due to the conflicts prevailed in the Northern and t ...

Telephone+94 11 239 5521
Fax+94 11 239 5517
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍යාංශය

1වන මහල, සෙත්සිරිපාය (දෙවන අදියර), ,

www.socialwelfare.gov.lk

අපගේ දැක්ම වසර 2030 වන විට, දිළිඳු බවින් තොර, අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් බිහිකරමින්, දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ ගෞරවාන්විතම ආදර්ශ අමාත්‍යාංශය බවට පත්වීම‍. අපගේ මෙහෙවර ආන්තිකකරණයට ලක්වූ හා අවාසිසහගත තත්වයන්හි වෙසෙන ජනතාවගේ (දිළිඳු බවි ...

Telephone+94 112 887 349 / 2 887 350 / 2 887 351
Fax+94 112 187 007
E-mail
ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය

9, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, ,

www.sportsmin.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ 2010 අප්‍රේල් 30 දින අංක 1651/20 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ස්ථාපනය කරනු ලැබීය. ඒ අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් පහත පරිදි වේ. රජයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට සමගාමීව ක්‍රීඩාව පිළිබඳව ප ...

Telephone011 2685390, 011- 2697934
රාජ්‍ය සම්පත් හා ව්‍යවසායික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

561/3, ඇල්විටිගල මාවත, , , 200

www.sredmin.gov.lk

The Government enunciated by the Gazette Notification No. 1681/3 on 22nd November 2010 the establishment of Ministry of State Resources and Enterprise Development. Further as per the Gazette Extrordinary No. 1747/10 of February 29, 2012 State Resources Ma ...

Telephone+94 11 236 8409
E-mail
සීනි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

බත්තරමුල්ල, , 200

Contact Details Minister Hon. Lakshman SenevirathnaT:0112186092F:0112187111 R:0777765377 E-mail:[email protected] Deputy MinisterT: F: R: E-mail: Secretary Mr.Udaya R.Senevirathna T:0112186093F:0112186092R:07172 ...

Telephone+94 11 218 7174
තාක්ෂණික, පර්යේෂණ හා පරමාණුක ශක්ති අමාත්‍යාංශය

408, ගාලු පාර, , , 300

www.motr.gov.lk

The Ministry of Technology and Research, is mandated with the subjects, functions and the institutions set out in the Notification published in Gazette Extraordinary No. 1681/3 of November 22nd, 2010 as amended by Notifications published in Gazette Extrao ...

Telephone+94 11 237 4700
Fax+94 11 237 4765
විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

79/1, 5 වන පටුමග, ,

www.ictmin.gov.lk

Telephone+94-11-2577777
Fax+94-11-2301710
E-mail
පාරම්පරික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසායික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

780, මරදාන පාර, , , 200

www.tisedmin.gov.lk

VisionTo upgrade, expand and strengthen the traditional industries and micro small and medium enterprises (MSMEs) to contribute significantly to the GDP and to contribute to make Sri Lanka a 'Wonder of Asia'. MissionTo provide policy guidance and facilit ...

Telephone+94 11 266 9269 / +94 11 268 936
Fax+94 11 266 9285
E-mail
ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

07 වෙනි මහල, සෙත්සිරිපාය, අදියර II, ,

දැක්ම "ශ්‍රී ලංකාව කලාපය තුල ප්‍රමුඛතම මහජන කේන්ද්‍රීය ප්‍රවාහන පද්ධතිය සහිත රට බවට පත්කිරීම" මෙහෙවර "ජනතාවගේ ජීවන තත්වයන් නගා සිටුවීම උදෙසා නව්‍යතම තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කරමින් ඉතා උසස් ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, සංවර්ධනය සහ තිර ...

Telephone+94 112 187 200 / +94 112 187 201
Fax+94 112 865 093 / +94 112 187 226
E-mail
ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය

බත්තරමුල්ල, , 200

www.mwsd.gov.lk

Safe water, suitable for human consumption is a scarce resource which is indispensable for the sustenance of life on the planet and is considered as a key factor contributing towards overall economic and social development of a country. Access to safe dri ...

Telephone+94 11 217 7240/1
Fax+94 11 217 7242
E-mail
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

"ගොවිජන මන්දිරය ", 80/5, රජමල්වත්ත පටුමග, ,

www.wrcmin.gov.lk

අපගේ දැක්ම “ ජෛව විවිධත්වය හා වනජීවී උරුමයන් සුරැකි දේශයක් " අපගේ මෙහෙවර “ඵලදායී වනජීවී රක්ෂිත ජාලයක් පවත්වා ගෙන යාම තුළින්, මනා සහජීවනයක් සහිතව සියඵම සත්ත්ව විශේෂයන්ට හා මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට අවකාශ සලසාදීම."

Telephone+94-11-2887421/ 2888908
Fax+94-11-2887481
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website