අමාත්‍යාංශ: All Listings RSS

Filter listings...
රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය.

නිදහස් චතුරශ්‍රය, ,

www.pubad.gov.lk

Telephone+94 11 2696211-13, +94 11 2695279
E-mail
ඉදිකිරීම් හා ඉංජිනේරු සේවා අමාත්‍යංශය

බත්තරමුල්ල,

www.houseconmin.gov.lk

Vision Horazontal Line Development of sustainable settlements and a re-awakening of the construction industry. Mission Horazontal Line Creation of a planned, environmentally friendly and high quality construction industry by strengthen ...

Telephone+94 11 2882412/ 2861587
Fax+94 11 2867952
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, \"ගොවිජන මන්දිරය\", රජමල්වත්ත පාර, ,

www.agrimin.gov.lk

Telephone+94-11-286 9553
Fax+94-11-2868910
E-mail
ආරක්ෂණ හා නගර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

www.defence.lk

Our Mission " FORMULATION and execution of strategies with regard to defence and safeguarding territorial integrity and sovereignty of Sri Lanka. "

Telephone94 11 2324 801, +94 11 2430 860
Fax+94 11 2430 590
E-mail
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යාංශය

Battaramulla

www.mwsd.gov.lk

Safe water, suitable for human consumption is a scarce resource which is indispensable for the sustenance of life on the planet and is considered as a key factor contributing towards overall economic and social development of a country. Access to safe dri ...

Telephone+94 11 2 177217
Fax+94 11 2177218
රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය

No. 561/3, Elvitigala Mawatha, Colombo 05.

www.sredmin.gov.lk

Vission " Sri Lanka to be strong economy, driven by efficient state owned resources management system and enterprises with healthy competitiveness " Mission To make efficient, effective and well managed organizations through best management p ...

Telephone+94 11 2368380 , +94 11 2368390 , +94 11 2368358 , +94 11 2368409
Fax+94 11 2368145
E-mail
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

35A, Dr.N.M.Perera Mw, Colombo 08

www.reprimin.gov.lk

Historical Background of the Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms His Excellency the President who in terms of the Mahinda Chintana, established th ...

Telephone+94 11 2697912
E-mail
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යාංශය

Ministry of Water Supply and Drainage "Lakdiya Medura", No.35, New Parliament Road , Pelawatta, Battaramulla.

www.mwsd.gov.lk

Safe water, suitable for human consumption is a scarce resource which is indispensable for the sustenance of life on the planet and is considered as a key factor contributing towards overall economic and social development of a country. Access to safe dri ...

Telephone+94 11 2177240, 2177241
Fax+94 11 2177242
E-mail
මහජන සම්බන්ධතා සහ මහජන කටයුතු අමාත්‍යාංශය

Galle Road, Colombo 04

www.mprpa.lk

Invitation for Bids(IFB) for the construction of Public Rests at Jaffna & Pollonnaruwa This refers to our advertisement appeared in “Ceylon Daily News” on 06th September 2013 inviting bids for the proposed Public rest buildings at Jaffna and Polonnaru ...

Telephone+94 11 2592674
Fax+94 11 2593773
E-mail
විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Telecommunication and Information Technnology, No. 79/1, 5th Lane, Colombo - 03,

www.ictmin.gov.lk

Vision An e-Sri Lankan Society enabled to take informed decisions, receiving a public friendly service free of corruption and waste. Mission Provision of Information and Communication Services in a timely manner, through the development of Te ...

Telephone+94 11 2577777
Fax+94 11 2 301710
E-mail
රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය

No. 561/3, Elvitigala Mawatha, Colombo 05.

www.sredmin.gov.lk

Vission " Sri Lanka to be strong economy, driven by efficient state owned resources management system and enterprises with healthy competitiveness " Mission To make efficient, effective and well managed organizations through best management practices ...

Telephone+94 11 2368380 , +94 11 2368390 , +94 11 2368358 , +94 11 2368409
Fax+94 11 2368145
E-mail
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

35A, Dr.N.M.Perera Mw, Colombo 08

www.reprimin.gov.lk

Overview Historical Background of the Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms Ministry of Rehabilitation and Prison Reforms His Excellency the President who in terms of the Mahinda Chintana, esta ...

Telephone+94 11 2697912
Fax+94 11 2697835
E-mail
පශු සම්පත් හා ග්‍රාමීය ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

No:45, St. Michael's Road,Colombo -03

www.livestock.gov.lk

Goals & Objectives 1.The achievement of sustainable and equitable economic and social benefits to livestock farmers. 2.Increasing the supply of domestic livestock produce at competitive prices to the consumers. 3.Achieve 50% self - reliance in milk ...

Telephone+94-11-2541369
E-mail
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යංශය

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංය අංක 330,යූනියන් පෙදෙස, ,

www.pclg.gov.lk

Provincial Development and Good Governance have been major topics of concern for me since I took over the ministerial responsibilities as the Minister of the Local Government and Provincial Councils. My own experience in sub-national development and admin ...

Telephone+94 11 2305326 , +94 11 2305327, +94 11 2303280
Fax+94 11 2347529
E-mail
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

"මිහිකත මැඳුර"",ඉඩම් මහලේකම් කාර්යාලය,අංක 1200/6,රජමල්වත්ත පාර, ,

www.landmin.gov.lk

Vision Optimum Land Resources Utilization Towards Sustainable Development. Mission Effective and Efficient Management of the Land Resource while contributing to the Socio – Economic Development of the Country, at the Maximum Level . Objective ...

Telephone+94 11 2797500
Fax+94 11 2887445
E-mail
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්යාංශය

Colombo - 05.

www.labourmin.gov.lk

Vision "A Satisfied Productive Sri Lankan Labour force" Mission Contribute towards the Socio-Economic Development through the Promotion of Industrial Peace and Harmony, Social Protection, Rights at Work and Productivity. Objectives To empower and ...

Telephone+94 11 2581991
Fax+94 11 2368165
E-mail
විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධක අමාත්‍යාංශය

51/2/1, 2 වන මහල, ඇසෙට් ආකේඩ් ගොඩනැගිල්ල, යෝක් වීදිය, ,

www.foreignemploymin.gov.lk

පැතිකඩ (කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ) විදේශ රැකියා නියුක්තිය සහ ii වන තීරුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල විෂය පථය යටතේ ඇති සියලු විෂයයන්ට අදාලව සහ රජය විසින් සකස් කිරීමට ඉඩ ඇති වෙනත් කවර හෝ සමස්ත ජාතික ප්‍රතිපත්තිවලට අදාලව ප්‍ ...

Telephone011- 2331336/2330307
Fax011- 2331200
E-mail
අධිකරණ අමාත්යාංශය

Colombo 12

www.justiceministry.gov.lk

The Vision "Efficient system of administration of justice" Law reform to respond to societal needs in keeping with global advancements and the aspirations of the people. The Mission Formulation and implementation of policies, plans and progra ...

Telephone+(94) 1 2323022
Fax+(94) 1 2320785
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

\"මගනැගුම මහමැදුර\", 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, ,

www.mohsl.gov.lk

Telephone+94 11 2879170 / +94 11 2879171
Fax+94 11 2868710 / +94 11 2879185
E-mail
ධිවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යංශය

මාලිගාවත්ත,, ,

www.fisheries.gov.lk

Vision Sri Lanka to be the leader of conservation and sustainable utilization of Fisheries and Aquatic Resources in the South Asian Region. Mission Managing the utilization of Fisheries and Aquatic Resources for the benefit of the present and futur ...

Telephone+94 11 2446183-5
Fax+94 11 2541184
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website