අමාත්‍යාංශRSS

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

බිම් මහල, ගොවිජන මන්දිරය, රජමල්වත්ත පාර, ,

reco.gov.lk

Telephone+94112556537 / +94112556723 / +94112556724
Fax+94112556530 / +94112556486
E-mail
බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

80, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, ,

www.petroleummin.gov.lk

Telephone(+94) 112564969 / (+94) 112370033 / (+94) 112370032
Fax(+94) 112372115
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය

මහාධිකරණ සංකීර්ණය, අධිකරණ මාවත, ,

www.moj.gov.lk

Telephone+94 112 323 022
Fax+94 112 320 785
E-mail
තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය

09, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, ,

mos.gov.lk

Telephone+94 112 697934
E-mail
වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශය

19, චේතිය පාර, ,

portmin.gov.lk

Telephone011-2439352/011-2435161 (200/225) (3505/3504)
E-mail
සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

6 වන මහල,රක්ෂණ මන්දිරය , අංක 21 වෝක්ෂෝල් මාවත, ,

www.tourismmin.gov.lk

Telephone+94 11 232 1222
Fax+94 11 243 6672
E-mail
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය

11වන මහල, සෙත්සිරිපාය 2වන අදියර, ,

plantationindustries.gov.lk

Telephone+94 112 186 160
Fax+94 112 186 076
E-mail
ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

ලක්ඩියා මෙදුර, 35 නව පාර්ලිමේන්තු පාර, ,

www.mcpws.gov.lk

Telephone+94 112177240
Fax+94 112177214
E-mail
ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

මිහිකත මැදුර , ඉඩම් ලේකම් කාර්යාලය, නො. 1200/6, රජමල් වත්ත පටුමග, ,

www.landmin.gov.lk

Telephone+94 112797500
Fax+94 112887404
E-mail
පරිසර අමාත්‍යාංශය

සොබාදම් පියස, 416/C/1, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, ,

www.env.gov.lk

Telephone+94-11-2034100
E-mail
විදුලිබල අමාත්‍යාංශය

72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, ,

powermin.gov.lk

Telephone+94 112 574922
E-mail
වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

1090, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, ,

msdw.gov.lk

Telephone+94 11 367 1490
E-mail
ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය

7වන මහළ, සෙත්සිරිපාය අදියර II, ,

www.transport.gov.lk

Telephone+94 112 187 200 / +94 112 187 201
Fax+94 112 865 093 / +94 112 187 226
E-mail
රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය.

නිදහස් චතුරශ්‍රය, ,

www.pubad.gov.lk

Telephone+94 11 2696211-13, +94 11 2695279
E-mail
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, \"ගොවිජන මන්දිරය\", රජමල්වත්ත පාර, ,

www.agrimin.gov.lk

Telephone+94-11-286 9553
Fax+94-11-2868910
E-mail
විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධක අමාත්‍යාංශය

51/2/1, 2 වන මහල, ඇසෙට් ආකේඩ් ගොඩනැගිල්ල, යෝක් වීදිය, ,

www.foreignemploymin.gov.lk

පැතිකඩ (කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ) විදේශ රැකියා නියුක්තිය සහ ii වන තීරුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල විෂය පථය යටතේ ඇති සියලු විෂයයන්ට අදාලව සහ රජය විසින් සකස් කිරීමට ඉඩ ඇති වෙනත් කවර හෝ සමස්ත ජාතික ප්‍රතිපත්තිවලට අදාලව ප්‍ ...

Telephone011- 2331336/2330307
Fax011- 2331200
E-mail
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

\"මගනැගුම මහමැදුර\", 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, ,

www.mohsl.gov.lk

Telephone+94 11 2879170 / +94 11 2879171
Fax+94 11 2868710 / +94 11 2879185
E-mail
මහාමාර්ග,වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සෙත්සිරිපාය, , , 10120

www.mohsl.gov.lk

The Ministry of Highways, Ports & Shipping is the apex organization in Sri Lanka for the Ports and Highways sector. It is responsible for the formulation of policies, programmes and projects in regard to the subjects of Ports, Highways and Expressways and ...

Telephone+94 11 2871821-30
Fax+94 11 2863296
E-mail
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

15/5, බාලදක්ෂ මාවත, ,

defence.lk

දැක්ම "සැම සුරැකි සාමකාමි දේශයක්" මෙහෙවර "භෞමික අඛණ්ඩතාවයෙන් යුත් සුරක්ෂිත, ස්වෛරී රටක් තහවුරු කිරීම උදෙසා උපායමාර්ගික සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවිම"

Telephone+94 2430860/69, 243070/78
E-mail
කම්කරු අමාත්‍යාංශය

6 මහල, මෙහෙවර පියස, නාරහේන්පිට, ,

www.labourmin.gov.lk

දැක්ම “තෘප්තිමත් ඵලදායි ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම බලකායක්” මෙහෙවර කාර්මික සාමය හා සහයෝගීතාව, සමාජ සුරක්‍ෂිතභාවය, කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා ඵලදායිතාව තුළින් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම පරමාර්ථ ත්‍රෛපාක්ෂික සබඳතාව බලාත්මක කිරීම සහ ශක්තිමත් කිරීම. විශ්ව ස ...

Telephone+94 11 258 1991
Fax+94 11 236 8165
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29283 listings, 925 categories and 102 owners in our website