අමාත්‍යාංශRSS

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

73/1, ගාලු පාර, ,

www.industry.gov.lk

Telephone+94-11-2392149, 2392150, 2327554
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, රජමල්වත්ත පාර, ,

www.agrimin.gov.lk

ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය නම් විරුදාවලිය ලත් ශී‍්‍ර ලංකාව නිල් පැහැ මුහුදින් වට වු කදුඑ බිදුවක හැඩය ගත් වර්ග කි.මී.65000 ක විශාලත්වයක් ඇති දිවයිනකි‍. වර්ෂය පුරා පැතිරුණු මධ්‍යස්ථ දේශගුණය" සාරවත් පස දසත පැතිරුණු ගංගා ජාලය තුළින් ලැබෙන අප‍්‍රමාණ ජලස්කන්ධය යල ...

Telephone2869553, 2872093, 2872097, 2888908,2887421,2888902
Fax+94 11 286 8910
E-mail
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, ,

media.gov.lk

දැක්ම ”හොඳින් දැනුම්වත් වූ, බහුමතික සහ සක්‍රිය සමාජයක් ” මෙහෙවර ”ජනහිතකාමිවුත්, සංවර්ධන නම්‍යවූත්, නිදහස් සහ වගකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකේය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සැකසීම, පහසුකම් සැලසීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක ...

Telephone011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
E-mail
ධීවර අමාත්‍යාංශය

මාළිගාවත්ත පාර, ,

www.fisheries.gov.lk

Telephone+94-11-2446183-4
Fax+94-11-2541184
E-mail
මුදල් අමාත්‍යාංශය

ලෝටස් මාවත, ,

www.treasury.gov.lk

අපගේ කාර්යයන් පුද්ගලික රාජ්‍ය සහ ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් මැදකාලීන අයවැය රාමුවක් තුළ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සම්පාදනය කිරිම බදු ප්‍රතිපත්තිය සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් අණ පනත් සකස් කිරීම (තීරු බදු සහ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද හැර) රාජ්‍ය ආද ...

Telephone+94112484500, +94112484600, +94112484700
E-mail
රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

නිදහස් චතුරස්‍රය, ,

www.pubad.gov.lk

හැඳින්විම සිවිල් පරිපාලනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය, ප්‍රාදේශිය පරිපාලනය, ග්‍රාම පරිපාලනය, සිවිල් ලියාපදිංචිය සහ සේවක සුභසාධනය ආදියට අදාල සේවාවන් සඳහා පහසුකම් සැපයීම සහ සම්බන්ධීකරණ ...

Telephone+94 11 269 6211-3
Fax+94 11 2695279
E-mail
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

11,ජාවත්ත පාර, ,

www.irrigationmin.gov.lk

Telephone+94 11 2081346
Fax+94 11 2081510
E-mail
විදේශ අමාත්‍යාංශය

ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල, ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත, ,

www.mfa.gov.lk

Telephone+94 112 325 372, +94 112 325373, +94 112 325 375
Fax+94 112 446 091, +94 112 333 450, +94 112 430 220
E-mail
විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය

51/2/1, 2 වන මහල, ඇසෙට් ආකේඩ් ගොඩනැගිල්ල, යෝක් වීදිය, ,

www.mfe.gov.lk

Telephone+94 11- 2331336/2330307
Fax+94 11- 2331200

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website