අමාත්‍යාංශ: All Listings RSS

Filter listings...
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

ජය මාවත, ,

www.med.gov.lk

The Ministry of Economic Development in Sri Lanka has a varied purview including regional and rural development, Poverty alleviation and empowerment of the poor and Travel and tourism industry development. It is led by the adept governance of Minister Bas ...

Telephone+94 11 2688088
Fax+94 11 2681659
E-mail
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

Colombo 10.

www.epid.gov.lk

OUR VISION Healthy people in a healthy Sri Lanka OUR MISSION To promote health and quality of life by preventing and controlling disease, injury and disability Epidemiology Unit, Ministry of Health, #231, De Saram Place, Colombo 10.

Telephone+94 11 2695112, +94 11 2681548
Fax+94 11 2696583
E-mail
මහාමාර්ග,වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සෙත්සිරිපාය, , , 10120

www.mohsl.gov.lk

The Ministry of Highways, Ports & Shipping is the apex organization in Sri Lanka for the Ports and Highways sector. It is responsible for the formulation of policies, programmes and projects in regard to the subjects of Ports, Highways and Expressways and ...

Telephone+94 11 2871821-30
Fax+94 11 2863296
E-mail
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශය

බත්තරමුල්ල,

www.cultural.gov.lk

Vision Being a proud Sri Lankan nation blessed with national heritages to go forward with the other countries of the world as a country with a unique culture that promotes development. Mission To assist in building Sri Lanka as a proud nation with a ...

Telephone+94 11 2872001 / +94 11 2876586
Fax+94 11 2872001 / +94 11 2876586
E-mail
සමූපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යංශය

කොළඹ-02,

www.trade.gov.lk

Vision "To make greater contribution in realizing the national vision of creating an erudite and prosperous nation.” Mision Promotion of competitive and fair trade in the market while securing the interests of local manufacturer and consumer, promoti ...

Telephone+94 11 2300341/ +94 11 2300342 / +94 11 2300343
Fax+94 11 2447669 / +94 11 2324416
E-mail
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සෙත්සිරිපාය දෙවන පියවර,බත්තරමුල්ල,

www.childwomenmin.gov.lk

Vision Towards a dignified nation ensuring the rights of children and women. Mission Formulating, executing and regulating provisions and policies aligned to practices of good governance to ensure the rights of children and women by empowering socio- e ...

Telephone+94 11 2186057
Fax94 11 2187249
E-mail
ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

තැ.පෙ.152, ගාලු පාර, , , 300

  Name Telephone Fax Office Mobile Residence Military Spokesperson Brigadier Ruwan Wanigasooriya 2446777 773082585   2541755 OCDS MOD 2325332     2430163

Telephone+94 11 244 6777
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, රජමල්වත්ත පාර, ,

www.agrimin.gov.lk

ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය නම් විරුදාවලිය ලත් ශී‍්‍ර ලංකාව නිල් පැහැ මුහුදින් වට වු කදුඑ බිදුවක හැඩය ගත් වර්ග කි.මී.65000 ක විශාලත්වයක් ඇති දිවයිනකි‍. වර්ෂය පුරා පැතිරුණු මධ්‍යස්ථ දේශගුණය" සාරවත් පස දසත පැතිරුණු ගංගා ජාලය තුළින් ලැබෙන අප‍්‍රමාණ ජලස්කන්ධය යල ...

Telephone2869553, 2872093, 2872097, 2888908,2887421,2888902
Fax+94 11 286 8910
E-mail
රාජ්‍ය විනෝද ක්‍රීඩා හා උද්භිද උද්‍යාන අමාත්‍යාංශය

6 වන මහල," රක්ෂාන්, වොක්ස්හෝල් වීදිය, , , 200

Minister Hon. Jayarathna Hearth 0112421350 0112421309 0112421309 0372221411 [email protected] Dy.Minister Secretary Dr.(Mr.) Wilee Gamage 0112381798 0112436672 Media Secretary to the Minister Mr.Prabhath Rathnayaka 011233582 ...

Telephone+94 11 233 3274
Fax+94 11 242 1340
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

5වන මහල, සෙත්සිරිපාය 2, ,

www.childwomenmin.gov.lk/%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%8

දැක්ම ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත වන්නා වූ අභිමානවත් දේශයක් කරා මෙහෙවර අභිමානවත් දේශයක් වෙනුවෙන් සමාජ-ආර්ථික බලගැන්වීම, සමාජ වටිනාකම් ප්‍රවර්ධනය සහ අදාළ සියලු පාර්ශවයන්ගේ උපායමාර්ගික ඒකාබද්ධ සහභාගීත්වය ලබාගැනීම මඟින් ළමා හා කාන්තා අයිතිවාස ...

Telephone+94 11 2186055
Fax+94 11 2187249
E-mail
සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

51 -ඊ, 2 වන මහල, යෝර්ක් වීදිය, ,

www.aviationmin.gov.lk

Telephone011 2 344100
E-mail
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අංක 73/1, ගාලු පාර, ,

www.industry.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=fr

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කර්මාන්ත අංශයේ සංවර්ධනය කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. කර්මාන්ත අංශයේ වර්ධනය සදහා මූලික වගකීම දරනු ලබන කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමෙහිලා මූලිකව ක්‍රියා කරනු ලබ ...

Telephone+94-11-2392149, 2392150, 2327554
පොල් සංවර්ධන හා ජනතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

8 වන මහල, කෝට්ටේ-බෝපේ පාර, , , 10120

www.cdjedmin.gov.lk

Organizations   Coconut Research Institute (CRI)Coconut Cultivation Board (CCB)Coconut Development Authority(CDA)Chillaw Plantation Ltd.(CPL)Kurunegala Plantation Ltd.(KPL) Projects Kapruka PurawaraKaprukai - SipnenaiBiological Control of the Coc ...

Telephone+94 11 218 7075
Fax+94 11 218 7071
E-mail
ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස සහ පොදු පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

2 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, , , 10120

www.houseconmin.gov.lk

Objectives of the Ministry Formulation and implementation of national policies relating to Construction industry and housing in accordance with Mahinda Chintana Vision for the Future.National and regional level coordination of housing and settlement deve ...

Telephone+94 11 288 2420
Fax+94 11 286 1770
E-mail
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

8 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, , , 10120

www.cultural.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=fr

අරමුණු දීප ව්‍යාප්තව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ජාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් දේශීය සංස්කෘතියේ ජාතික අනන්‍යතාවය සහ විවිධත්වය සහතික කිරීම උදෙසා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම. අන්තර්ජාතික පිරිවිතරයන් හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව, ශ්‍රී ලාංකේය ...

Telephone+94 11 2861108
Fax+94 11 2872004
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

15/5, බාලදක්ෂ මාවත, ,

defence.lk

දැක්ම "සැම සුරැකි සාමකාමි දේශයක්" මෙහෙවර "භෞමික අඛණ්ඩතාවයෙන් යුත් සුරක්ෂිත, ස්වෛරී රටක් තහවුරු කිරීම උදෙසා උපායමාර්ගික සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවිම"

Telephone+94 2430860/69, 243070/78
E-mail
අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

නිල මැදුර, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.moha.gov.lk

Telephone+94 115 924 851
E-mail
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

මිලෝදා, බ්‍රිස්ටල් මාවත,

www.mnpea.gov.lk/web/index.php?lang=si

අරමුණු ආර්ථික සංවර්ධනය සපුරා ගැනීම. දරිද්‍රතාවය තුරන්කිරීම. විරැකියාව තුරන්කිරීම සහ ඌන රැකියා නියුක්තිය අවම කිරීම. දේශීය ඉතුරුම් ඉහළ නැංවීම මගින් ආයෝජන ප්‍ර‍වර්ධනය. ආර්ථික හා සමාජීය යටිතල පහසුකම් ප්‍ර‍වර්ධනය. විදේශීය ආධාර ඉහළ නංවාගැනීම. සාධාරණ වෙළඳ ...

Telephone+94 11 446 1500 / +94 11 232 2867
Fax+94 11 247 3643 / +94 11 233 9732
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත, ,

www.moe.gov.lk

Telephone+94 112 785141-50
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website